Login Download
  วีดีโอสอนการใช้งาน
 
VDO การใช้งาน Smartbiz Accounting
 
VDO การใช้งาน Smartbiz Payroll
 
VDO การใช้งานโปรแกรมสสว.ที่แจกฟรี
 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ (สสว.)
  เอกสารคู่มือการใช้งาน
  ความสามารถของโปรแกรมแจกฟรี
  ทำไมจึงแจกฟรี
viewbranch
HOME  DOWNLOAD    วีดีโอสอนการใช้งาน  VDO การใช้งานโปรแกรมสสว.ที่แจกฟรี  
| เพิ่ม/แก้ไข เนื้อหา
New !! VDO การใช้งานบน Youtube สำหรับ Smartbiz All V10 รองรับประกาศสรรพากรปี 2558 
โดยเข้าไปที่ www.youtube.com ค้นคำว่า " คู่มือ smartbiz " ประกอบด้วย การติดตั้งโปรแกรม , flow การทำงานของแต่ละระบบ , เอกสารที่ใช้ในธุรกิจจริง , การใช้งานระบบซื้อ ขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าคงคลัง,บัญชี , สินทรัพย์  ,การทำกราฟ chart 3 D ด้วย Business Intelligence , การวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้วย WorkFlow ฯลฯ

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการดาวน์โหลดไฟล์คู่มือโปรแกรมบัญชี  Smartbiz สามารถหาซื้อ ได้ที่
  • สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำราเรียน วิชา ACC3240 : การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป 
    โทร.02-310-8000
  • บริษัท วีวิช โซลูชั่น จำกัด ติดต่อ คุณหรินทร์  ทินกรวิศาล 
    โทร. 02-802-3149, 084-399-9079  Email: wewish_solution@hotmail.com
     
    วิธีการติดตั้งโปรแกรมที่แจกฟรี Multimedia
 
    การสร้างฐานข้อมูล Multimedia
 
    การบันทึกรายการซื้อ - การจ่ายเงิน Multimedia
 
    การบันทึกรายการขาย - การรับเงิน Multimedia