6 ภาษีที่ต้องรู้ สำหรับธุรกิจ

  • 0

6 ภาษีที่ต้องรู้ สำหรับธุรกิจ


tax, ภาษี
Tags : 

6 ภาษีที่ต้องรู้ สำหรับธุรกิจ

1. ภาษีเงินได้ คือ ภาษีที่เก็บจากคนที่มีรายได้แบ่งเป็น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล

2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีเมื่อมีการจ่ายเงินเกิดขึ้นแล้วเข้าเงื่อนไขที่กำหนด ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งให้กรมสรรพากรโดยอัตราภาษีที่ต้องหักนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าท่านจ่ายให้ใคร และจ่ายค่าอะไร 

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่เก็บเพิ่มจากราคาสินค้าหรือบริการที่คิดกับลูกค้า แต่ต้องดูว่าธุรกิจที่เราทำได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ถ้าไม่ได้รับการยกเว้น จะจดเข้าระบบ หรือไม่จดเข้าระบบ ให้ดูที่รายได้ ว่าเกิน 1,800,000 บาทขึ้นไป ถ้าเกินกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ ต้องจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทันที ใช้กับธุรกิจบางธุรกิจเท่านั้น โดยทั่วไปก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การธนาคาร หรือโรงรับจำนำ แบบที่ใช้ คือ ภธ.40

4. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่เก็บจาก อาคาร หรือที่ดินเพื่อเช่า และมีรายได้จากการเช่า ท่านจะต้องเสียภาษีในอัตรา 12.5% ต่อปีของค่ารายปี โดยชำระที่สำนักงานเขตหรืออำเภอที่ตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

5. ภาษีป้าย คือ ภาษีที่เก็บจากป้ายชื่อ ซึ่งคิดตามขนาดของป้าย แต่ขั้นต่ำที่ต้องชำระ คือ 200 บาทโดยชำระที่สำนักงานเขตหรืออำเภอที่ตั้งอยู่ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

6. อากรแสตมป์ คือ ภาษีที่เก็บจากการทำสัญญาต่าง ๆ เช่น สัญญาเช่าที่ การกู้ยืมเงิน เป็นต้น