สินทรัพย์ทางการเงินคืออะไร?

  • 0

สินทรัพย์ทางการเงินคืออะไร?


สินทรัพย์(Asset) หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่าในการแลกเปลี่ยน ที่ผู้ถือครองสามารถนำไปขายเพื่อรับเงิน หรือ แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการอื่นๆได้

สินทรัพย์ทางการเงิน(Financial Asset) จัดเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง แต่เป็น “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” และยังมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากสินทรัพย์อื่นๆ คือ ลักษณะทางกายภาพ หรือ รูปแบบของสินทรัพย์ไม่ได้เป็นปัจจัยกำหนดมูลค่า สินทรัพย์ทางการเงินมักอยู่ในรูปของเอกสารสัญญาต่างๆ มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดหรือผลตอบแทนที่สินทรัพย์ทางการเงินนั้นจะมอบให้แก่ผู้เป็นเจ้าของในอนาคต และระดับความเสี่ยงของตราสารทางการเงินนั้น

ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นที่นิยมในการลงทุน และรู้จักกันเป็นอย่างดีได้แก่

1. เงิน(Money) – เป็นสินทรัพย์ที่ทุกฝ่ายในระบบการเงินยอมรับให้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยน รวมถึงการชำระหนี้

2. ตราสารทุน(Equities) – เป็นสินทรัพย์ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของกิจการของผู้ที่ครอบครองตราสารนั้น สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ

– หุ้นสามัญ(Common Stocks) –  มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งที่เหลือหลังจากชำระหนี้และค่าใช้จ่ายต่างๆ มีสิทธิในการบริหารผ่านการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม

– หุ้นบุริมสิทธิ(Preferred Stocks) – ได้รับเงินปันผลในจำนวนคงที่หรืออัตราคงที่ตามที่กิจหารกำหนดไว้ เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ แต่หลังจากการชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่มีสิทธิในการบริหารกิจการ

3. ตราสารหนี้(Debt Instruments) – เป็นสินทรัพย์ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าหนี้ของกิจการ โดยผู้ถือมีสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินต้นที่กิจการจะต้องชำระคืนเมื่อครบกำหนดอายุของตราสาร และรายได้ในรูปดอกเบี้ยตลอดอายุของตราสาร

4. ตราสารอนุพันธ์(Derivative Instruments) – เป็นตราสารที่จะให้สิทธิแก่ผู้ถือตราสารในการได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในอนาคต

 

Credit : investmentaddict


Leave a Reply