Author Archives: admin_csg

  • 0

Digital Accounting

Category:Uncategorized Tags : 

Digital Accounting คือการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการงานด้านบัญชี การทำงานเป็นแบบ Real Time ถูกต้อง และมีความแม่นยำ รวมถึงการชำระภาษี และการยื่นงบการเงินแบบออนไลน์

ทำไมต้อง Digital Accounting?

ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รูปแบบการทำธุรกิจได้เปลี่ยนให้เข้ากับรูปแบบใหม่ ให้ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภค การทำงานของสำนักงานบัญชีจึงได้มีการยกระดับจากการทำบัญชีแบบดั้งเดิม สู่การนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการ เพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการทำงาน สามารถทำงานได้อย่างอิสระ โดยทำงานได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

การเปลี่ยนไปใช้ โปรแกรมบัญชี on-line ทำให้งานธุรการอัตโนมัติและคล่องตัวได้อย่างง่ายดาย ยังช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลาและเงินได้อีกด้วย

สำนักงานบัญชีที่สนใจทำระบบสำนักงานบัญชีดิจิทัล และผู้ประกอบทั่วไปที่สนใจทดลองใช้งานฟรี ติดต่อได้ที่

💻 : http://nextosystem.com
📧 : helpdesk@nextosystem.com
📞: 02-665-2535


  • 0

สรรพากรประกาศยกเว้นภาษี “พักทรัพย์-พักหนี้” ช่วยธุรกิจฝ่าโควิด

Category:Uncategorized Tags : 

สำหรับการออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว จะทำให้ลูกหนี้ธุรกิจซึ่งมีทรัพย์สิน และได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และต้องการสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ตัดสินใจเข้าร่วมมาตรการได้ง่ายขึ้น เพราะไม่ต้องกังวลกับภาระภาษีที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการลดต้นทุนให้กับลูกหนี้ และสถาบันการเงิน และสามารถให้สินเชื่อแก่ประชาชนและธุรกิจต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น และช่วยในเรื่องของสภาพคล่อง

ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการสามารถซื้อทรัพย์สินกลับคืนได้ในราคาที่โอนไป และยังมีสิทธิเช่าทรัพย์นั้นกลับไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้ ทำให้ไม่เกิดภาวะขาดสภาพคล่องหรือผิดนัดชำระหนี้อีกด้วย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.rd.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161


  • 0

ข่าวดี!! ครม. อนุมัติลงทุนเครื่องจักรหักรายจ่าย 2.5 เท่า

Category:Uncategorized

เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล* หักรายจ่ายเครื่องจักรได้ 2.5 เท่า

เงื่อนไข
1. ต้องจ่ายไปในวันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค.63 และพร้อมใช้งานภายในวันที่ 31 ธ.ค. 63
2. ต้องเป็นการลงทุนใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และอยู่ในประเทศ
3. ต้องไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่น ๆ
4. ต้องแจ้งโครงการลงทุนต่อกรมสรรพากร

*ไม่รวมถึงกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง

สรรพากรเตรียมออกกฎหมายสนองมาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุน ในประเทศปี 2563 หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีฯ ที่กระทรวงการคลังเสนอ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ผู้ประกอบการนำรายจ่ายลงทุนในเครื่องจักรมาหักภาษีได้มากถึง 2.5 เท่า

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เผยถึงสาระสำคัญของมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศว่า กำหนดให้ บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายจากการลงทุนในเครื่องจักร ในการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เป็นจำนวน 2.5 เท่า โดยแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 จำนวน 1.5 เท่า (ของรายจ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง) เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และส่วนที่ 2 จำนวน 1 เท่า เป็นการ หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้เช่า แบบลีสซิ่ง และลงทุนในเครื่องจักร เพื่อให้เช่าเครื่องจักรนั้นแบบลีสซิ่ง) โดยผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้ ในกรณีที่ได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรภายในวันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น และ เครื่องจักรมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบดังต่อไปนี้

1. ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๒. หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้และอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ภายใน 31 ธันวาคม 2563

๓. อยู่ในราชอาณาจักร

๔. ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับอื่น ๆ

จากการออกมาตรการดังกล่าว คาดว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่ม ในภาคเอกชนกว่า 110,000 ล้านบาท อีกทั้งยังช่วยให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ตามไปด้วย

ที่มา : กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน