ภาษีต้องห้ามที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ !

 • 0

ภาษีต้องห้ามที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ !


Tags : 

ภาษีต้องห้ามเกิดขึ้น เพื่อกำหนดว่าค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการอะไรบ้าง ที่สามารถนำมาหักภาษีขายได้ และค่าใช้จ่ายแบบไหนที่ไม่สามารถนำมาหักได้

ภาษีซื้อแบบไหนที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีขายได้

 1. ไม่มีใบกำกับภาษี หรือไม่อาจแสดงใบกำกับภาษีได้ ค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่ไม่ออกใบกำกับภาษี การที่ไม่มีใบกำกับภาษีนั้นจะไม่สามารถนำมาเป็นภาษีซื้อได้ เพราะไม่รู้ว่าผู้ขายเป็นใครผู้ซื้อเป็นใครและมีรายการซื้ออะไร
 2. ใบกำกับภาษีซื้อมีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ใบกำกับภาษีที่ไม่เป็นไปตามกำหนดของกฎหมาย มีข้อความไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความไม่ถูกต้อง ก็ไม่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ ทางที่ดีนั้นคือควรตรวจสอบใบกำกับภาษีให้ดีทุกครั้งที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ
 3. ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลเพิ่ม แม้การซื้อสินค้าหรือรับบริการจะมีใบกำกับภาษีที่ถูกต้องและครบถ้วน แต่หากเป็นรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่นค่านมผง ค่าแพมเพิส ค่าขวดนม เป็นต้น ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรเลยกับกิจการค้าขายพลาสติกที่ทำอยู่นั้น ก็จะไม่สามารถนำมาใช้เป็นภาษีซื้อได้เช่นกัน
 4. รายจ่ายเพื่อการรับรอง ค่ารับรองหรือค่าบริการหรือค่าให้ความอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือแขกของกิจการ เป็นต้นว่า ค่าอาหาร ค่ารถ ค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเพื่อการกีฬา ค่าของขวัญ ล้วนแล้วแต่ไม่สามารถนำมาใช้เป็นภาษีซื้อเพื่อขอคืนภาษีได้
 5. การซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่ออกใบกำกับภาษีโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี ผู้ที่ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีได้แก่ บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่นอกราชอาณาจักรแต่มีตัวแทนออกแทนในนามผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ทรัพย์สินถูกนำออกมาขายทอดตลาด หากซื้อสินค้าหรือบริการจากบุคคลหรือผู้ประกอบการที่กล่าวมาข้างต้น แม้จะได้ใบกำกับภาษีมา แต่ก็ไม่สามารถใช้เป็นภาษีซื้อได้
 6. ภาษีซื้อทีเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรว่าไม่สามารถนำมาหักภาษีขายได้ ได้แก่
  • ค่าใช้จ่ายจากการซื้อ เช่าซื้อ เช่า หรือรับโอนรถยนต์ รวมถึงซื้อสินค้าและรับบริการเกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
  • การซื้อสินค้าหรือรับบริการตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  • การซื้อสินค้าเพื่อใช้เอง
  • ภาษีซื้อที่จากการก่อสร้างอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์ แต่ได้นำอาคารนั้นไปขายหรือให้เช่าในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ถือว่าเป็นภาษีซื้อต้องห้าม

Credit : www.smemove.com


Leave a Reply