งบกระแสเงินสด คืออะไร

 • 0

งบกระแสเงินสด คืออะไร


          งบกระแสเงินสด คือ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง การได้มา และใช้ไปของเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด ในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ซึ่งงบกระแสเงินสดจะแสดงให้เห็นถึงกระแสเงินไหลเข้า (Cash Inflows) และ กระแสเงินไหลออก (Cash Outflows) ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยแยกกิจการที่เกิดขึ้นออกเป็น ดังต่อไปนี้

การแสดงรายการในงบกระแสเงินสดจะนำกระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดจ่ายมา แสดง ในส่วนของ กิจกรรมดำเนินงานจึงเป็นกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้หรือหากำไร และกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน ที่ประกอบด้วย

1.1 เงินสดรับ (Cash Inflows)

การแสดงรายการในงบกระแสเงินสดจะนำกระแสเงินสด เข้า และกระแสเงินสดจ่ายมาแสดงในส่วนของกิจกรรมลงทุนจึงเป็นกิจกรรม ที่เกิดจากการซื้อหรือขายสินทรัพย์ระยะยาว และเงินลงทุนที่ไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ประกอบด้วย

2.1 เงินสดรับ (Cash Inflows)

การแสดงรายการในงบกระแสเงินสดจะนำกระแสเงินสด เข้า และกระแสเงินสดจ่ายมาแสดงในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงินจึงเป็น กิจกรรมที่เกิดจากกิจกรรมที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาด และองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของกิจการ และส่วนกู้ยืม ของกิจการ ที่ประกอบไปด้วย

3.1 กระแสเงินสดรับ (Cash Inflows)

1. กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities)

 • เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าขายสินค้าหรือการให้บริการ
 • เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
 • เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
 • เงินสดรับอื่นจากการดำเนินงาน เช่น ค่าเช่ารับ ค่าปรับ ค่าสิทธิ ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม

2. 1.2 เงินสดจ่าย (Cash Outflows)

 • เงินสดจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ
 • เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)
 • เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
 • เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
 • เงินสดจ่ายอื่นจากการดำเนินงาน

3. กิจกรรมลงทุน (Investing Activities)

 • เงินสดรับจากขายสินทรัพย์ระยะยาว เช่น การขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
 • เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
 • เงินสดรับจากการคืนเงินกู้ยืมจากลูกค้า
 • เงินสดรับจากการขายตราสารหรือสัญญาขายเงินตราล่วงหน้า

4. 2.2 เงินสดจ่าย (Cash Outflows)

 • เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ระยะยาว เช่น การซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
 • เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุน
 • เงินสดจ่ายจากการให้ลูกค้ากู้ยืมเงิน
 • เงินสดจ่ายจากการซื้อตราสารหรือสัญญาขายเงินตราล่วงหน้า

5. กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities)

 • เงินสดรับจากการกู้ยืมเงิน หรือออกหุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน
 • เงินสดรับจากการเพิ่มทุน หรือออกหุ้นทุน

6. 3.2 กระแสเงินสดจ่าย (Cash Outflows)

 • เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมหรือคืนหุ้นกู้
 • เงินสดจ่ายจากการซื้อหรือถอนหุ้นทุน

Credit : www.dharmniti.co.th


Leave a Reply