Category Archives: Uncategorized

  • 0

คู่มือแนะนำการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล


คู่มือแนะนำการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล

ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3uhgdVw


  • 0

ความรู้เรื่อง “งบการเงิน”


SMEs, การเงิน, งบการเงิน
Tags : 

ความรู้เรื่อง “งบการเงิน”

งบการเงินเป็นรายงานทางการเงินของกิจการที่แสดงถึงค่าใช้จ่าย รายได้ กำไร และการสรุปทางการเงินของธุรกิจนั้นในช่วงรอบบัญชีใด หรือระหว่างรอบบัญชี เพื่อให้ผู้บริหารดูผลการประกอบการ หรือให้บุคคลภายนอกสามารถดูผลประกอบการของบริษัทได้ งบการเงิน ประกอบด้วย

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน หรือ งบดุล เป็นงบการเงินส่วนที่จะแสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ โดยจะบอกเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือ งบกำไรขาดทุน เป็นงบการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีรายได้และค่าใช้จ่ายเท่าไร ยังสามารถทำกำไรได้หรือไม่

3. งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินส่วนที่จะแสดงถึงการรับมาและจ่ายไปของเงินสด โดยงบกระแสเงินสดจะเกิดขึ้นจาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ เป็นงบการเงินส่วนที่จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของในรอบบัญชี

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน และเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

“ค่าปรับ” หากไม่ยื่นงบการเงิน
กรณียื่นงบเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ยื่นงบล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน,บริษัทจำกัด อัตราค่าปรับรวม 2,000บาท หากเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน อัตราค่าปรับรวม 8,000บาท และหากเกินกว่า 4 เดือนขึ้นไป อัตราค่าปรับรวม 12,000บาท


  • 0

บริหารภาษีอากรอย่างไร ปี 2022


tax2022, tax
Tags : 

บริหารภาษีอากรอย่างไร ปี 2022 การบริหารภาษี

เป็นการบริหารจัดการภาษีอากรให้มีผลกระทบต่อกิจการน้อยที่สุดภายใต้เงื่อนไขถูกต้องตามประมวลรัษฎากรและป้องกันถูกประเมินย้อนหลัง ทุกครั้งที่กิจการต้องการบริหารภาษีอากรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการเสียภาษีอากรที่ดีของธุรกิจดังต่อไปนี้

1. ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย
ในการบริหารภาษีอากรผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าในตัวบทกฎหมายอย่างชัดเจนถูกต้อง อย่ามองแง่ใดแง่หนึ่งเพียงแง่เดียว จะต้องมองรายละเอียดของภาษีอากรที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น และ ถูกต้องตามกฎหมาย

2. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
ควรกำหนดทางเลือกในการนำเงื่อนไขทางกฎหมายมาใช้ในกิจการให้ได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การส่งเสริมการขายกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับการยกเว้น

3. ปลอดภัยจากภาระที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า
หากขาดความรอบคอบในการศึกษากฎหมายได้อย่างถูกต้องแล้ว อาจเกิดปัญหาได้ในอนาคตโดยถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบและประเมินภาษี ทำให้กิจการมีรายจ่ายเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด การบริหารภาษีจึงควรช่วยให้กิจการป้องกันความปลอดภัยจากการประเมินภาษีอากร

4. มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสมเหตุผล
เมื่อมีการบริหารภาษีอากรในเรื่องหนึ่งเรื่องใดจะต้องมีการยกกฎหมายมาอ้างอิงให้ชัดเจน สามารถตอบคำถามในปัญหาต่างๆ ได้โดยปราศจากข้อโต้แย้งทางภาษีอากร ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในประมวลรัษฎากร คำพิพากษา ข้อกำหนดกรมสรรพากร

5. ช่วยในการลดต้นทุน
กิจการที่มีการบริหารภาษีอากรจะทำให้กิจการสามารถลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกไป เช่น การขอรับสิทธิการส่งเสริมการลงทุนทำให้กิจการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นภาษีอากรสำหรับส่วนแบ่งกำไรหรือเงินปันผล  การจัดซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับสิทธิในการคำนวณค่าเสื่อมราคามากกว่าปกติ และอื่นๆ จะช่วยในการลดต้นทุนของกิจการแล้วยังช่วยในการเพิ่มกำไรสุทธิของกิจการให้สูงขึ้นโดยการอาศัยการบริหารภาษีอากรที่ดี


  • 0

6 ภาษีที่ต้องรู้ สำหรับธุรกิจ


tax, ภาษี
Tags : 

6 ภาษีที่ต้องรู้ สำหรับธุรกิจ

1. ภาษีเงินได้ คือ ภาษีที่เก็บจากคนที่มีรายได้แบ่งเป็น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล

2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีเมื่อมีการจ่ายเงินเกิดขึ้นแล้วเข้าเงื่อนไขที่กำหนด ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งให้กรมสรรพากรโดยอัตราภาษีที่ต้องหักนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าท่านจ่ายให้ใคร และจ่ายค่าอะไร 

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่เก็บเพิ่มจากราคาสินค้าหรือบริการที่คิดกับลูกค้า แต่ต้องดูว่าธุรกิจที่เราทำได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ถ้าไม่ได้รับการยกเว้น จะจดเข้าระบบ หรือไม่จดเข้าระบบ ให้ดูที่รายได้ ว่าเกิน 1,800,000 บาทขึ้นไป ถ้าเกินกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ ต้องจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทันที ใช้กับธุรกิจบางธุรกิจเท่านั้น โดยทั่วไปก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การธนาคาร หรือโรงรับจำนำ แบบที่ใช้ คือ ภธ.40

4. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่เก็บจาก อาคาร หรือที่ดินเพื่อเช่า และมีรายได้จากการเช่า ท่านจะต้องเสียภาษีในอัตรา 12.5% ต่อปีของค่ารายปี โดยชำระที่สำนักงานเขตหรืออำเภอที่ตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

5. ภาษีป้าย คือ ภาษีที่เก็บจากป้ายชื่อ ซึ่งคิดตามขนาดของป้าย แต่ขั้นต่ำที่ต้องชำระ คือ 200 บาทโดยชำระที่สำนักงานเขตหรืออำเภอที่ตั้งอยู่ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

6. อากรแสตมป์ คือ ภาษีที่เก็บจากการทำสัญญาต่าง ๆ เช่น สัญญาเช่าที่ การกู้ยืมเงิน เป็นต้น


  • 0

งบการเงิน


การส่งงบการเงิน
Tags : 

งบการเงิน (Financial Statement) คือรายงานทางการเงินและบัญชีที่แสดงถึงสถานะในการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท สำหรับระยะเวลาแต่ละรอบบัญชี

การนำส่งงบการเงิน ของแต่ละประเภทธุรกิจ

การทำธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และต้องจัดให้มีการทำบัญชีสำหรับการประกอบธุรกิจของตน

ซึ่งหากกิจการนั้นไม่นำส่งงบการเงินตามรอบบัญชีอาจทำให้ถูกค่าปรับได้


  • 0

Cloud Computing


Cloud computing, ERP

ตอบโจทย์การจัดการธุรกิจ  และขจัดทุกปัญหาอันน่าปวดหัวของผู้ประกอบการขนาดกลางถึงย่อม

ไม่ว่าจะเป็นการออกเอกสารขายผ่านระบบออนไลน์ Cloud Computing  การคุมสต็อกสินค้า การควบคุมงานจัดซื้อในยุคภาวะ COVID-19 และงานการติดตามลูกหนี้อย่างมืออาชีพ

D account – แอป ERP คุณภาพครบวงจรสำหรับองค์กรธุรกิจ 4.0

รองรับธุรกิจซื้อมาขายไป อุตสาหกรรมการผลิตขนาดย่อม และงานบริการ

รองรับการใช้งานผ่าน Cloud Service 100% ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา

ครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อ การเบิกไปผลิต การขาย การจัดการลูกหนี้และเจ้าหนี้ การจัดการสินทรัพย์ในองค์กรและเชื่อมโยงมาสู่งานบัญชีอัตโนมัติแบบreal time

เชื่อมต่อ กับ Mobile ERP * ได้ทันที ผู้บริหารสามารถเลือกดูรายงานวิเคราะห์กิจการและรายงานตรวจสอบต่างๆ จากมือถือได้ทันที (Option*)

รับประกันคุณภาพด้วยทีมพัฒนาจากกลุ่มบริษัทคริสตอลซอฟท์แวร์กรุ๊ป ที่มีชื่อเสียงมายาวนานมากกว่า 30 ปี

Cloud Computing เทคโนโลยีสุดล้ำที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโต

Cloud Computing ช่วยเพิ่มศักยภาพทั้งในด้านของความรวดเร็ว ยืดหยุ่น และความปลอดภัย

Cloud Computing ยังสามารถช่วยลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก

สนใจ D account on cloud ติดต่อ https://www.crystalsoftwaregroup.com/products/d-account-on-cloud/


  • 0

Fog Computing


Fog Computing, ทำไมต้องใช้ Fog Computing

ทำไม ต้องใช้ Fog Computing

ด้วยปริมาณข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาล ของเทคโนโลยี IoT

ถ้าหากองค์กรต่างๆ จะตอบรับการมาของเทคโนโลยีนี้ด้วยการออกแบบระบบแบบ Centralized ก็จะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Traffic ปริมาณมหาศาลจากอุปกรณ์ต่างๆ จำนวนมาก, ปริมาณ Bandwidth และการเชื่อมต่อที่ต้องใช้, การจัดการปัญหากรณีระบบเครือข่ายมีปัญหา, การเรียกดูข้อมูลแบบ Real-time ภายในแต่ละสาขาขององค์กรที่ติดตั้งอุปกรณ์ IoT อยู่ รวมถึงการประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาลเหล่านี้ที่ศูนย์กลาง

การทำ Fog Computing จึงเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยลดปัญหาเหล่านี้โดยการกระจายหน่วยประมวลผลออกไปเป็นแบบ Distributed ที่บริเวณ Edge ของระบบเครือข่าย เพื่อทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT สำหรับทำการบริหารจัดการและรวบรวมประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมด และทำการแสดงข้อมูลเป็นระบบ Analytics ชั้นต้นก่อนจะส่งข้อมูลที่ย่อยแล้วเหล่านี้ไปทำการวิเคราะห์ต่อที่ระบบ Big Data Analytics ที่ศูนย์กลาง

Fog computing ยังทำให้การทำงานต่างๆ อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและไม่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อกับระบบ Cloud อยู่เสมอแล้ว ปริมาณข้อมูลที่จะถูกจัดเก็บบน Cloud ก็จะน้อยลงอีกด้วย

***Crystal Software Group เราเป็น ERP รายแรก ที่เป็น Fog computing

สนใจ ERP Solution ติดต่อ https://www.crystalsoftwaregroup.com/contact-us/


  • 0

Hybrid Cloud


Hybrid Cloud, public cloud, private cloud

เป็นการเอาข้อดีของระหว่าง Private Cloud และ Public Cloud มาใช้ร่วมกัน เช่น การนำ Private Cloud มาใช้สำหรับเก็บข้อมูลภายในองค์กร และใช้ Public Cloud มาใช้เพื่อการ Scale out ในการประมวลผลในช่วงที่เกิด Workload Peak time เป็นต้น

Hybrid Cloud เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการได้มากขึ้น

Formula Hybrid Cloud : Full loop cloud Accounting

ทำการขายได้ทุกที่ทุกเวลา ใช้งานได้ทั้งบนมือถือและ PC ,เชื่อมกับโปรแกรมบัญชีครบวงจรบนคลาวด์ ,มีทั้งรุ่นบนมือถือ (Android) และ PC โดยที่ข้อมูลบนมือถือและบน PC จะเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกันให้อัตโนมัติ, ทำงานได้แบบ Hybrid ทั้งแบบต่ออินเทอร์เน็ต (Online mode) หรือไม่ต่ออินเทอร์เน็ต (Offline mode) ,รองรับการ Encryption ข้อมูล ก่อนส่งขึ้น Cloud Server ,รองรับการส่งงบ e-Filing ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีให้อัตโนมัติ เช่น งบกำไร-ขาดทุน , งบแสดงฐานะทางการเงิน , งบกระแสเงินสด เพื่อใช้ยื่นขอสินเชื่อจากธนาคารตามนโยบายของภาครัฐ

Formula Hybrid cloud เป็นระบบบัญชีจริงๆ ที่ทำงานร่วมกับ Mobile Cloud ERP และ Crystal POS ได้อย่างลงตัว

Formula Hybrid Cloud

ออกแบบเป็น Native Hybrid Cloud มาพร้อม Crystal Robot ที่มี plug-in มากมายที่ช่วยการทำงานอัตโนมัติต่างๆ อาทิ เช่น ตรวจสอบ eTax-invoice ก่อนนำส่ง ,ประมวลผล stock on hand สำหรับกิจการที่มีปริมาณเอกสารซื้อ-ขายจำนวนมากโดยไม่ต้องเสียเวลาหยุดงาน , generate report ให้ผู้บริหารดูบนมือถือตัวเองได้ทันที และงบการเงินเพื่อช่วยการบริหารองค์กรได้รวดเร็วพร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ทันกับปัจจุบัน

สนใจ Formula Hybrid Cloud ติดต่อ https://www.crystalsoftwaregroup.com/contact-us/


  • 0

Cloud ERP การบริหารจัดการข้อมูลภายในบริษัทผ่าน Cloud


Cloud ERP, ERP

Cloud ERP โซลูชั่นบน Cloud ที่ทันสมัย ตอบโจทย์การเติบโตของธุรกิจ เชื่อมโยงระบบการทำงานของทุกฝ่ายในองค์กร  เหมาะกับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ ทุกประเภทธุรกิจ

Cloud ERP ของ Crystal Software Group

Secure                    ที่สุดของความปลอดภัยของข้อมูล ด้วย Crystal Robot Security

Data Linkage          เชื่อมต่อข้อมูลทั้งองค์กรไว้ที่เดียว

Scalable                  รองรับการขยายธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัด

Cost effective         ลดเวลา-ขั้นตอนการทำงาน

Fast and Flexible    ดำเนินธุรกิจสะดวก รวดเร็ว ด้วยระบบอัพเดตอัตโนมัติ

การเลือก Cloud  ERP ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
🔸ต้นทุนในการจัดซื้อโปรแกรม

🔸ความสามารถเฉพาะของโปรแกรมที่ต้องการ

🔸รองรับการทำงานของหลายๆ User พร้อมกัน

🔸รองรับได้หลายประเภทธุรกิจ

🔸สามารถทำงานบน Cloud และทำงานบนมือถือได้

🔸เป็นระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน

🔸มีบริการเสริม หรือ บริการหลังการขาย

🔸ช่วยประหยัดเวลา  ในส่วนของงานที่ต้องทำซ้ำๆ บ่อยๆ

🔸รองรับเรื่องภาษีและ update ตามระเบียบกรมสรรพากร

🔸ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.crystalsoftwaregroup.com/enigma-service/realerp/

สนใจ Cloud ERP ติดต่อ https://www.crystalsoftwaregroup.com/contact-us


  • 0

AutoFlight on Cloud โซลูชัน จาก Crystal Software Group


AutoFlight on cloud, crystal software group

AutoFlight on Cloud เป็นการบริการแบบ Software as a Service (SaaS)  คือ การที่ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานซอฟท์แวร์ (Software) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต โดยไม่ต้องทำการติดตั้ง Software และดูแลรักษาเองผู้ใช้งานสามารถใช้บริการโปรแกรมบัญชี AutoFlight on Cloud ในการทำงานบัญชีขององค์กร โดยที่กิจการไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อ server และ software เองทีเดียวทั้งระบบ  ลดภาระในการจ้าง IT เพื่อมาดูแลระบบ  แต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลให้เองรวมถึงการอัพเกรดโปรแกรมให้ตลอดเวลาที่ใช้บริการ  AutoFlight on Cloud นี้ ในปัจจุบัน ต้นทุนของค่าบริการอินเทอร์เน็ตได้ลดลง  พร้อมกับเครือข่าย 3G / 4G / Wi-Fi ที่ครอบคลุมหลายพื้นที่มากขึ้น ทำให้ AutoFlight on Cloud เป็นทางเลือกที่ช่วยในการทำงานขององค์กรได้อย่างดี

สนใจโปรแกรม ติดต่อ https://www.crystalsoftwaregroup.com/contact-us/