สรรพากรยกระดับการทำงานครั้งใหญ่ นำระบบ Agile สร้างนวัตกรรมยึดผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง

 • 0

สรรพากรยกระดับการทำงานครั้งใหญ่ นำระบบ Agile สร้างนวัตกรรมยึดผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง


Tags : 

อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2563 นี้ กรมสรรพากรจะนำกระบวนการทำงานแบบ Agile ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ D2RIVE ซึ่งประกอบด้วย

1) Digital Transformation

2) Data Analytics

3) Revenue Collection

4) Innovation

5) Values

6) Efficiency

 

เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการจัดเก็บรายได้ให้ตรงเป้า ออกนโยบายภาษีให้ตรงกลุ่ม และบริการผู้เสียภาษีให้ตรงใจ เพื่อสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อผู้เสียภาษี โดยการยึดผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง (Taxpayer – Centric) พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Adaptive to change) การทำงานที่เน้นผลลัพธ์ (Output Oriented) และการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

นายเอกนิติกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการนำร่องในการนำแนวคิด Agile มาใช้กับแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ D2RIVE ในปี 2563 ดังนี้

 

 • D-Digital Transformation –การปรับเปลี่ยนกระบวนงานเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม เช่น (1) แผนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) เพื่อเตรียมปรับปรุงระบบทั้งหมด ของกรมสรรพากรให้พร้อมต่อการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในเชิงกระบวนการทางธุรกิจ (2) แผนงานพัฒนาระบบการกรอกแบบล่วงหน้า (Prefill) เพื่ออำนวยความสะดวกการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา
 • D – Data Analytics – การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น แผนงานการเชื่อมโยงข้อมูล (Data Integration) เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เสียภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกรมสรรพากร
 • R – Revenue Collection – การเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นธรรม ได้แก่ (1) แผนควบคุมและติดตามแผนงานสำรวจผู้เสียภาษีรายใหม่ จากการปฏิบัติงานสำรวจและผู้เสียภาษีรายใหม่ ที่มีภาษีชำระเพื่อสร้าง ความเป็นธรรมให้กับผู้เสียภาษีที่เสียภาษีถูกต้องในระบบ (2) แผนงานพัฒนางานกฎหมาย และงานอุทธรณ์ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกรมสรรพากรทำให้งานอุทธรณ์มีการพิจารณารวดเร็วขึ้น

 

I – Innovation

  •  – การสร้างนวัตกรรมโดยจัดทำโครงการ RD Sandbox เพื่อรองรับการนำนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ได้จากการทำ Design thinking และการประกวด Hackathon มาทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง

V – Values

  •  – การพัฒนากรมสรรพากรให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยจัดทำแผนงานขับเคลื่อน องค์กรคุณธรรมเพื่อนำคุณธรรมของกรมสรรพากร ได้แก่ ซื่อสัตย์ (Honesty) รับผิดชอบ (Accountability) มอบใจบริการ (Service Mind) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

E – Efficiency

   – การยกระดับประสิทธิภาพของคนและงาน ได้แก่ (1) แผนงานโรงเรียนสรรพากร เพื่อพัฒนาบุคลากรสรรพากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง (2) แผนงาน RD Branding เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของกรมสรรพากร และสร้างการรับรู้คุณค่าและประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ที่ติดต่อกับกรมสรรพากร (3) แผนงานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกเพื่อทำให้เรื่องภาษี เป็นเรื่องง่ายคนไทยตระหนักถึงหน้าที่การเสียภาษี (4) แผนงานองค์กรอัจฉริยะ (Smart Office) เพื่อพัฒนาการทำงานของกรมสรรพากรให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
  • Credit : www.nationtv.tv

 


Leave a Reply