EULA

ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Formula SmartBiz

 

ข้อความสำคัญ: ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้ (“EULA : End User License Agreement”) ฉบับนี้ คือ ข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่าน (ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล) และ บริษัท คริสตอลฟอร์มูล่า จำกัด สำหรับซอฟต์แวร์ SmartBiz ที่มาพร้อมกับ EULA ฉบับนี้

การแก้ไขหรือเอกสารแนบท้ายของ EULA ฉบับนี้อาจมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของ EULA ฉบับนี้ ด้วยการติดตั้ง การทำสำเนาและ การใช้ซอฟต์แวร์ SmartBiz หากท่านไม่ตกลง ท่านต้องไม่ติดตั้งและต้องไม่นำซอฟต์แวร์นี้ไปใช้งาน

1. การให้สิทธิ : บริษัท คริสตอลฟอร์มูล่า จำกัด ให้สิทธิท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้ข้อกำหนดว่าท่านได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของ EULA ฉบับนี้:
1.1 การติดตั้งและการใช้ ท่านต้องติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ SmartBiz บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ไม่จำกัดเครื่อง
1.2 ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
* ท่านไม่อาจ ให้สิทธิ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ SmartBiz ทั้งแบบเดี่ยว หรือเป็นส่วนหนึ่งของการให้เช่า หรือเช่าซื้อ หรือให้สิทธิ์อื่นไปที่เป็นการค้าทั้งสิ้น
* ท่านไม่อาจแจกจ่ายซอฟต์แวร์ SmartBiz ที่มีให้ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อื่น
1.3 ท่านสามารถทำสำเนาซอฟต์แวร์ SmartBiz ที่ออกมาจาก บริษัท คริสตอลฟอร์มูล่า เพื่อเผยแพร่ได้ทั้งในรูปสื่อ offline หรือ online หากมิได้ทำเพื่อเป็นการจำหน่าย
1.4 ท่านต้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง บริษัท คริสตอลฟอร์มูล่า จำกัด จากและต่อการอ้างสิทธิหรือการฟ้องร้องใด ๆ รวมถึงค่าทนายความ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเป็นผลมาจากการให้สิทธิหรือการแจกจ่ายซึ่ง ซอฟต์แวร์ SmartBiz ที่ปรับเปลี่ยนโดยท่าน

2. การสงวนสิทธิและการเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ SmartBiz : สงวนสิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้แก่ท่านโดยชัดแจ้งใน EULA ฉบับนี้ ซอฟต์แวร์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและอนุสัญญาอื่น ๆ บริษัท คริสตอลฟอร์มูล่า จำกัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในซอฟต์แวร์ SmartBiz ซอฟต์แวร์ที่ท่านได้รับจึงเป็นแค่เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามเงื่อนไขภายใต้ EULA นี้เท่านั้น

3. ข้อจำกัดการทำวิศวกรรมย้อนกลับ การแยกรายละเอียด และแยกส่วนประกอบ : ท่านไม่อาจทำวิศวกรรมย้อนกลับแยกรายละเอียด หรือแยกส่วนประกอบซอฟต์แวร์ SmartBiz ในทุกๆกรณี

4.ไม่ให้เช่า/เชื่อมต่อแม่ข่ายเพื่อการพาณิชย์ซึ่ง ท่านไม่อาจให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืมหรือให้บริการเชื่อมโยงแม่ข่ายเชิงพาณิชย์ด้วยซอฟต์แวร์ SmartBiz ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากทาง บริษัท คริสตอลฟอร์มูล่า จำกัด อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

5 . การให้ความยินยอมต่อการใช้ข้อมูล ท่านตกลงว่า บริษัท คริสตอลฟอร์มูล่า จำกัด อาจรวบรวมและใช้ข้อมูลทางเทคนิคที่รวบรวมมา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบริการสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บริการแก่ท่านในส่วนที่ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ถ้ามี บริษัท คริสตอลฟอร์มูล่า จำกัด อาจใช้ข้อมูลนี้เพียงเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ของบริษัท คริสตอลฟอร์มูล่า จำกัด หรือให้บริการแบบเฉพาะเจาะจง หรือเทคโนโลยีแก่ท่าน และจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ในรูปแบบที่ระบุถึงท่านเป็นการส่วนตัว

6. การอัพเกรด เพื่อการใช้ซอฟต์แวร์ SmartBiz ในฐานะโปรแกรมอัพเกรด ท่านต้องได้รับสิทธิให้ใช้ซอฟต์แวร์ SmartBiz ที่ระบุโดยบริษัท คริสตอลฟอร์มูล่า จำกัด ว่าถูกต้องเหมาะสมต่อการอัพเกรด หลังจากติดตั้งโปรแกรมอัพเกรดแล้ว ท่านไม่อาจใช้ซอฟต์แวร์ SmartBiz ต้นฉบับที่สร้างฐานสำหรับการอัพเกรดของท่าน เว้นแต่ใช้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ SmartBiz ที่ได้รับการอัพเกรดแล้ว

7. ไม่ใช่ซอฟต์แวร์สำหรับจำหน่ายต่อ : ซอฟต์แวร์ SmartBiz ที่ถูกกำหนดว่า “ห้ามจำหน่ายต่อ” หรือ “Not For Resale” ไม่อาจจำหน่าย หรือโอนไปเพื่อให้ได้มาซึ่งมูลค่า หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

8. ข้อจำกัดในการส่งออก : ท่านรับทราบว่าซอฟต์แวร์ SmartBiz นี้อยู่ภายใต้ขอบเขตว่าด้วยการส่งออกของประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศทั้งหมดที่ใช้บังคับกับซอฟต์แวร์ รวมถึงข้อบังคับการบริหารการส่งออกแห่งประเทศไทย และ สหรัฐอเมริการวมถึง ข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ การใช้งานขั้นสุดท้าย และข้อจำกัดสำหรับการใช้ปลายทางที่บัญญัติโดยรัฐบาลสหรัฐ และรัฐบาลประเทศอื่น

9. การแยกส่วนประกอบ : ซอฟต์แวร์ SmartBiz ถูกอนุญาตให้ใช้สิทธิในฐานะผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่ง ชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ SmartBiz ไม่อาจถูกแยกออกจากกัน สำหรับการใช้บนอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์

10. การสิ้นสุดของข้อตกลง โดยปราศจากการกระทบกระเทือนต่อสิทธิใด ๆ บริษัท คริสตอลฟอร์มูล่า จำกัด อาจบอกเลิก EULA ฉบับนี้ หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ EULA ฉบับนี้ ในกรณีดังกล่าว ท่านต้องทำลายสำเนาทั้งหมดของซอฟต์แวร์ SmartBiz และส่วนประกอบทั้งหมดของซอฟต์แวร์ SmartBiz

11. ข้อตกลงทั้งฉบับ การแยกออกจากกัน EULA ฉบับนี้ (รวมถึงเอกสารแนบท้ายหรือการแก้ไขใด ๆ ต่อ EULA ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงที่อยู่ในซอฟต์แวร์ SmartBiz) เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและ บริษัท คริสตอลฟอร์มูล่า จำกัด ที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ SmartBiz และบริการสนับสนุน(ถ้ามี)

หากท่านพบเห็นการละเมิดสิทธิ์ของซอฟท์แวร์ SmartBiz ใดๆ หรือ มีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับสัญญาอนุญาต (EULA) หรือหากท่านประสงค์จะติดต่อกับบริษัท คริสตอลฟอร์มูล่า จำกัด กรุณาติดต่อ http://www.crystalsoftwaregroup.com หรือ http://www.crystalformula.co.th หรือ 615 อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร.02-732-1800 , 02-732-1900 โทรสาร 0-2732-1423


DOWNLOAD