SMEs Account@Click สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ (สสว.)

DOWNLOAD

ขั้นตอนการศึกษาโปรแกรมบัญชี SMEs Account@Click ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีดังนี้
1. เข้าไปที่ http://app.sme.go.th/eservices
2. Click ที่หัวข้อ “สำหรับผู้ใช้ทั่วไป คลิกที่นี่ >>”
3. Click ที่แถบเมนู “แหล่งการเรียนรู้”
4. ภายใต้หัวข้อ “แหล่งการเรียนรู้” Click ที่ “หลักสูตร”
5. ภายใต้หัวข้อ “หลักสูตร” Click ที่ “วิธีการใช้งานโปรแกรมบัญชี”
6. ภายใต้หัวข้อ “วิชา” Click ที่ชื่อโปรแกรมบัญชี “SMEs Account@Click”
เมื่อถึงหน้าจอสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี SMEs Account@Click ให้ Click
เลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา

(ความเร็วในการชมขึ้นอยู่กับระบบ Internet ที่ใช้)