คู่มือ Smartbiz บัญชี-BI-เงินเดือน

DOWNLOAD

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการดาวน์โหลดไฟล์คู่มือโปรแกรมบัญชี  Smartbiz สามารถหาซื้อ ได้ที่

สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำราเรียน วิชา ACC3240 : การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โทร.02-310-8000
บริษัท วีวิชโซลูชั่น จำกัด ติดต่อ คุณหรินทร์  ทินกรวิศาล
โทร. 02-802-3149, 084-399-9079  Email: wewish_solution@hotmail.com


คู่มือการใช้งาน Download Free


คู่มือการใช้งานโปรแกรมบัญชี SMARTBIZ ALL(บัญชี – BI – เงินเดือน) 

คู่มือการใช้งาน Smartbiz ALL V5-R3 ครบ 8 ระบบ จนถึงปิดบัญชี(รวมทุกบท)
แบบฟอร์มเอกสาร รองรับประกาศสรรพากรปี 2558 : 01/59 (ใช้เมนู Restore-Form )
รายงานภาษีประกาศใช้ปี 2557
คู่มือ Smartbiz ฉบับภาษาเวียดนาม
คู่มือการใช้งาน Mobile Approve

ภาพรวมการใช้งาน Smartbizเพื่อใช้งานแบบ Quick Start
การโอนฐานข้อมูลสินค้า,ลูกค้า,ผู้จำหน่ายจากไฟล์ Excel เพื่อเริ่มต้นระบบ
แบบฟอร์มไฟล์ Excel โอนฐานข้อมูลสินค้า, ลูกค้า, ผู้จำหน่ายเพื่อเริ่มระบบ
การเชื่อมโยงกับโปรแกรม Formula Payroll เพื่อลงบัญชีเงินเดือนอัตโนมัติ
วิธีการติดตั้งโปรแกรม LAN 3 USER
คู่มือการ Set ภาษาไทย ใน Windows 8
คู่มือการ Set ภาษาไทย ใน Windows 10

การนำข้อมูลมาใช้งานต่อ
คู่มือการ Import ข้อมูลสำหรับสำนักงานบัญชี (ใช้รับข้อมูลจากลูกค้าของสบช.)

 

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง

คู่มือ FORMULA Constrution Management / Smartbiz BOQ

 

โปรแกรมสร้างรายงานสำหรับผู้บริหาร Business Intelligence

คู่มือ Smartbiz Business Intelligence


คู่มือการใช้งานโปรแกรม SMARBIZ ALL (บัญชี – BI – เงินดือน)

คู่มือการใช้งาน SmartBiz ALL V5-R3(แยกไฟล์ละ 1 บท)
สารบัญ
บทที่ 1 ภาพรวมและความสามารถของ Smartbiz Accounting -BI-Payroll
บทที 2 การกำหนดโครงสร้างองค์กร บริษัท-สาขา-ฝ่าย-แผนก
บทที่ 3 การใช้งานระบบบริหารสินค้าคงคลัง
บทที่ 4 การใช้งานระบบจัดซื้อและวิเคราะห์ซื้อ
บทที่ 5 การใช้งานระบบขายและวิเคราะห์ขาย
บทที่ 6 การใช้งานระบบลูกหนี้และวิเคราะห์ลูกหนี้
บทที่ 7 การใช้งานระบบเจ้าหนี้และวิเคราะห์เจ้าหนี้
บทที่ 8 การใช้งานระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร
บทที่ 9 การใช้งานระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา
บทที่ 10 การใช้งานระบบบัญชีแยกประเภท
บทที่ 11 การใช้งานระบบรักษาความปลอดภัย (การกำหนดสิทธิ์)
บทที่ 12 การใช้งานโปรแกรม Busines Intelligence (ทำกราฟ -ออกแบบรายงานได้เอง)
บทที่ 13 การออกแบบ WorkFlow ช่วยวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
บทที่ 14 การใช้งาน Mobile Approve ( Approve PR,PO,QS,SO ผ่าน Smartphone)
บทที่ 15 การใช้งาน Cloud Report ( ดูรายงานผ่าน Smartphone)
บทที่ 16 การติดตั้งโปรแกรม-Backup หัวข้อที่ควรทราบเพิ่มเติม
บทที่ 17 CaseStude พร้อมเฉลย การใช้งาน Smartbiz Accounting
บทที่ 18 CaseStude พร้อมเฉลย การใช้งาน Crystal Business Intelligence
บทที่ 19 การใช้งาน Smartbiz Payroll

 

โปรแกรมบัญชีเงินเดือน Smartbiz Payroll

คู่มือการใช้งาน Smartbiz Payroll V5-R3
ขั้นตอนการใช้งานและ Case Study (มีเฉลย และตัวอย่างรายงาน)