VDO การใช้งาน Smartbiz เงินเดือน

DOWNLOAD

NEW !! VDO การใช้งาน Smartbiz Payroll  โปรแกรมนี้อยู่ในชุดติดตั้ง Smartbiz All
VDO นี้ใช้ได้กับโปรแกรม Formula Payroll การแข่งขันระดับอาชีวศึกษา , การแข่งขันระดับอุดมศึกษา download program smartbiz ได้ที่ www.crystalsoftwaregroup.com page download
VDO การใช้งานจะแบ่งเป็นบทต่างๆ เริ่มตั้งแต่อธิบาย FLOW การทำงาน  , กำหนดข้อกำหนดระบบเงินเดือน ,เตรียมฐานข้อมูล ,เงินเดือนยกมา, คำนวณเงินเดือนภาษี จ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร , ยื่นภงด.1 ทาง Internet และยื่นเอกสาร , นำส่งเงินสมทบสำนักงานประกันสังคม แบบ online และยื่นเอกสาร ออกแบบฟอร์มและ พิมพ์ Slipเงินเดือน ,แจ้งการลาออกของพนักงานต่อสปส. , พิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณที่จ่าย 50 ทวิ ให้พนักงานใช้ยื่นแบบภงด.91 , พิมพ์ ภงด.1 ก ฯลฯ
ตอนที่ 1. อธิบายหัวข้อ Payroll Course สำหรับพนักงานรายเดือน
จะอธิบายรายละเอียดที่จะบันทึกว่าครอบคลุมลักษณะงานและการทำงานอะไรบ้าง เช่น สำหรับการคำนวณเงินเดือนให้พนักงานรายเดือน , มีพนักงานเข้าใหม่ที่ไม่เคยทำบัตรปกส.มาก่อน และแบบที่เคยมีบัตรแล้ว,มีการให้เงินเพิ่ม และมีการหักเงินพนักงาน , นำส่งไฟล์เงินเดือนให้ธนาคารเพื่อจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีอัตโนมัติ , พิมพ์ภงด.1 หรือ เลือก Exportfile ส่งเข้า websiteกรมสรรพากร ,พิมพ์รายงานนำส่งเงินสมทบทั้งแบบรายงาน
และ Exportfile ,พิมพ์ Slipเงินเดือนจากรายงานหรือแบบฟอร์มที่ออกแบบเพิ่มเติมเอง ฯลฯ

ตอนที่ 2. แนะนำการใช้งานโปรแกรมเงินเดือนแบบ QuickStart
เป็นการอธิบาย Flow การทำงานของโปรแกรมเงินเดือน เพื่อให้เริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมการคำนวณเงินเดือนพนักงานรายเดือนการจ่ายเงินเพิ่ม ,การหักเงิน ,การคำนวณภาษี นำส่งปกส. จนถึง Export file เงินเดือนส่งธนาคาร

ตอนที่ 3. อธิบายการใส่ค่าลดหย่อน,อัตราภาษี ที่ประกาศใช้ในแต่ละปี ,การเตรียมข้อมูลพื้นฐานที่ต้องใช้ในการคำนวณเงินเดือน
เช่น เลขประกันสังคมของบริษัท,เลขผู้เสียภาษี , ชื่อผู้ลงนามในเอกสาร ฯลฯ

ตอนที่ 4 . อธิบายการใส่รายละเอียดของบริษัท ,วันเริ่มใช้โปรแกรมเงินเดือน

ตอนที่ 5 . อธิบายการบันทึกรายชื่อตำแหน่งงานของพนักงาน , ฝ่าย และแผนกในบริษัท
ก่อนจะไปคีย์ข้อมูลพนักงานสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ โดยเลือกใช้แผนก และฝ่าย ชื่อว่า”ไม่ระบุ” เพื่อใช้งานไปก่อน หากภายหลัง ต้องการเก็บว่าพนักงานคนไหนอยู่แผนกไหน ก็มาจัดการภายหลังได้ เพื่อใช้ในการออกรายงานที่มีการแยกการจ่ายเงินเดือนของแต่ละแผนก

ตอนที่ 6 . อธิบายการบันทึกรายละเอียดของพนักงาน โดยจะใส่เฉพาะข้อมูลที่ต้องใช้ในการออกรายงานภงด.1 และประกันสังคมก่อน
เช่น ชื่อสกุล ,ที่อยู่ ,เลขบัตรปชช., เงินเดือน ,วันเริ่มทำงาน ,ที่ทำงานเดิมล่าสุดก่อนมาทำที่นี่
สำหรับรายละเอียดที่เหลือ สามารถมาคีย์เพิ่มภายหลังได้ เช่น ประวัติการศึกษา , ชื่อเล่น ,เขตที่ทำบัตรปชช. ,กรุ๊ปเลือด ,เชื้อชาติ ,ศาสนา ฯลฯ

ตอนที่ 7. สอนการใส่รายละเอิยดเงินที่บริษัทให้เพิ่มจากเงินเดือน และเงินที่หักพนักงาน
โดยต้องระบุค่าที่มีผลกับการคำนวณภาษีและประกันสังคมให้ถูกต้องตามประเภทเงินด้วย
ผู้ใช้งานควรมีความรู้เบื้องต้นมาก่อนว่า เงินเพิ่มและเงินหักใด ที่มีผลกับการคำนวณภาษีและการหักเงินประกันสังคม

ตอนที่ 8 . สอนการบันทึกรายการเงินเดือนที่จ่ายให้พนักงานในเดือนก่อนๆ  ก่อนมาใช้โปรแกรมเงินเดือน smartbiz payroll
ช่น มาเริ่มใช้โปรแกรม กุมภาพันธ์ ก็ต้องบันทึกยอดเงินเดือนยกมาของ มกราคม เข้ามาในระบบด้วย เพื่อให้ยอดรายได้ ภาษี และปกส.ของพนักงานครบทั้งปี

ตอนที่ 9 . สอนการบันทึกรายการเงินที่จ่ายเพิ่มให้พนักงานนอกจากเงินเดือน
เช่น เบี้ยขยัน , OT ,โบนัส ตามที่จ่ายจริงในงวด
และเงินที่หักพนักงานไว้ เพื่อนำไปรวมกับเงินเดือนและคำนวณภาษีในงวดนั้นๆ

ตอนที่ 10 . ให้โปรแกรมคำนวณเงินเดือนที่ต้องจ่ายพนักงานทั้งหมดให้อัตโนมัติ
และสั่งคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา , โปรแกรมจะรวมรายการเงินเพิ่ม
และเงินหักของพนักงานคนนั้น กับเงินเดือนเพื่อคำนวณภาษีในเดือนนั้นให้

ตอนที่  11. สอนการส่งข้อมูลเงินเดือนของพนักงานเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินเดือนอัตโนมัติ โดยทำการ Export File ข้อมูลออกมา แล้ว copy file นี้นำส่งธนาคาร

ตอนที่ 12 . สอนการพิมพ์รายงานการจ่ายค่าจ้าง โดยในรางานแสดงยอดเงินเดือน เงินเพิ่มประเภทต่างๆ เงินที่ถูกหัก ,ปกส ภาษี และยอดเงินสุทธิที่พนักงานได้รับ

ตอนที่  13. สอนการหารายงานที่ใช้งานอย่างรวดเร็ว โดยการค้นด้วยรหัสเมนู ที่ช่องด้านบน “Serach Menu”
รายงานที่ใช้ประจำๆ ก็ควรจดรหัสเมนูเก็บไว้ เพื่อใช้ค้นหา แทนที่จะมาไล่หาตามหัวข้อต่างๆ ซึ่่งมีรายงานอยู่จำนวนมาก

ตอนที่ 14. สอนการพิมพ์รายงานภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายพนักงานไว้ นำส่งด้วยแบบ ภงด.1 พร้อมใบต่อภงด.1 โดยใบปะหน้าที่เป็นยอดรวมภาษี จะอยู่ที่หน้าสุดท้ายของรายงาน
(รหัสเมนู PTAX1M) รายงานนี้สามารถใช้ได้เลย โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมFMCRPE32 ซึ่งเป็น engineของโปรแกรม CrystalReportมาก่อน
ตอนที่ 15. สอนการติดตั้งโปรแกรมCrystal Report (FMCRPE32 )
เพื่อใช้พิมพ์บางรายงานที่เป็นแบบฟอร์มเฉพาะ
หากเข้าไปรายงานไหนแล้ว พิมพ์ไม่ได้ อาจเกิดจากสาเหตุนี้คือ ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม FMCRPE32 ไว้ , สามารถ DOWNLOAD ได้จาก www.crystalsoftwaregroup.com page download

ตอนที่ 16. สอนการพิมพ์รายงานภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายพนักงานไว้
นำส่งด้วยแบบ ภงด.1 (รหัสเมนู PHTAXM) รายงานนี้ ต้องใช้คู่กับรายงานใบต่อภงด.1 (รหัสเมนู PHTAXM1)
แต่ถ้าเป็นรายงาน ภงด.1 (รหัสเมนู PTAX1M)จะไม่ต้องใช้โปรแกรม FMCRPE32

ตอนที่  17. หัวข้อนี้ จะอธิบายวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โดยยกตัวอย่างพนักงาน 1 คน สถานภาพโสด  ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ที่ยังไม่มีค่าลดหย่อนอื่น
จะมีวิธีการคำนวณแบบนี้ นั่นคือ มีค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายส่วนตัว , ค่าลดหย่อนส่วนตัว และเงินสมทบประกันสังคมเท่านั้น เพื่อให้ทราบหลักการคำนวณภาษีเบื้องต้น แต่ถ้าหากมีค่าลดหย่อนอื่นๆ เพิ่มเติม ก็จะเข้าใจหลักการและนำไปประยุุกต์ใช้ได้

ตอนที่ 18. อธิบายเตรียมไฟล์ภ.ง.ด.1 กรณีที่ต้องการยื่นแบบทางอินเตอร์เนต
แทนที่จะพิมพ์รายงานแบบภงด.1 แล้วไปยื่นจ่ายเงินที่สำนักงานสรรพากร
แต่การยื่นแบบทางอินเตอร์เนตจะทำให้สะดวกขึ้น ไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสาร , เราจะทำการ EXPORT FILE ตามรูปแบบที่สรรพากรกำหนดไว้ และเข้าสู่ website ของสรรพากร (ดูวิธีการยื่นแบบทางอินเตอร์เนตที่ www.rd.go.th)

ตอนที่ 19. สอนการพิมพ์รายงานเพื่อนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
ชื่อว่าแบบ สปส.1-10 ที่ต้องนำส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ในรายงานนี้ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม FMCRPE32 ซึ่งเป็น ENGINEของโปรแกรม crystalReport แต่ถ้าจะให้มี LOGO ของ สปส. จะต้องใช้อีกรายงานนึง ที่จะอธิบายในหัวข้อถัดไป

ตอนที่  20. สอนการพิมพ์รายงานเพื่อนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
ชื่อว่าแบบ สปส.1-10 ที่ต้องนำส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
แต่รายงานนี้ ต้องติดตั้งโปรแกรม FMCRPE32 ซึ่งเป็น ENGINEของโปรแกรม crystalReport ด้วย รายงานี้จะมี LOGO ของ สปส.และต้องใช้คูกัน 2 รายงาน คือ ส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นยอดสรุป และ ส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นรายละเอียดของพนักงาน

ตอนที่  21. สอนการพิมพ์ Slip เงินเดือนแบบที่โปรแกรมทำให้ (แก้ไขไม่ได้)
แต่ถ้าต้องการแก้ไขแบบฟอร์ม Payroll slip ให้เป็นอย่างที่ต้องการ  จะสอนในหัวข้อถัดไป

ตอนที่ 22. สอนการออกแบบฟอร์ม Payroll slip เพื่อให้รู้วิธีเรียกใช้ object ที่จะเอามาออกแบบ , การเปลี่ยนชนิด object เดิม,การ Load logo บริษัท มาโชว์ในแบบฟอร์ม และ การสั่งพิมพ์ Slip ที่ออกแบบฟอร์มเอาไว้

ตอนที่ 23 .สอนการพิมพ์แบบฟอร์ม สปส.1-03 หรือ เรียกว่า “แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน”
ซึ่งเป็นแบบฟอร์มเพื่อใช้แจ้งสำนักงานประกันสังคมว่า มีพนักงานใหม่คนไหน
,พนักงานคนนี้ ขอเลือกใช้บริการรพ.ในเครือของประกันสังคม ที่ใดบ้าง

ตอนที่ 24 . สอนการเพิ่มรายชื่อโรงพยาบาลในเครือของสำนักงานประกันสังคม
เก็บข้อมูลรพ.ที่พนักงานเลือกไว้ 3 ลำดับ แสดงในแบบสปส.1-03 ที่นำส่งกรณีพนักงานเข้าใหม่และยังไม่มีเคยมีบัตรมาก่อน ซึ่งใน VDO ชุดก่อน เคยพิมพ์แบบนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้เลือกรพ.เอาไว้

ตอนที่ 25. การส่งข้อมูลจากโปรแกรมเงินเดือนไปลงบัญชีที่โปรแกรมบัญชีอัตโนมัติ
** อ่านจากคู่มือการใช้งาน Smartbiz V5
ตอนที่  26. สอนการบันทึกวันที่และเหตุผลในการลาออกของพนักงาน และการยื่นแจ้งออกพนักงานให้กับสำนักงานประกันสังคมในเดือนถัดไป
โดยใช้แบบฟอร์มชื่อว่า สปส.6-09

ตอนที่ 27..สอนการพิมพ์หนังสือรับรองหักภาษีณที่จ่าย 50ทวิให้พนักงาน เพื่อใช้แนบแบบภงด.91 เพื่อยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีถัดไป