VDO การใช้งานโปรแกรมสสว.ที่แจกฟรี

DOWNLOAD

New !! VDO การใช้งานบน Youtube สำหรับ Smartbiz  V10 รองรับประกาศสรรพากรปี 2558
โดยเข้าไปที่ www.youtube.com ค้นคำว่า ” คู่มือ smartbiz ” ประกอบด้วย การติดตั้งโปรแกรม , flow การทำงานของแต่ละระบบ , เอกสารที่ใช้ในธุรกิจจริง , การใช้งานระบบซื้อ ขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าคงคลัง,บัญชี , สินทรัพย์  ,การทำกราฟ chart 3 D ด้วย Business Intelligence , การวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้วย WorkFlow ฯลฯ

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการดาวน์โหลดไฟล์คู่มือโปรแกรมบัญชี  Smartbiz สามารถหาซื้อ ได้ที่
1. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำราเรียน วิชา ACC3240 : การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป 
โทร.02-310-8000
2. บริษัท วีวิชโซลูชั่น จำกัด ติดต่อ คุณหรินทร์  ทินกรวิศาล  โทร. 02-802-3149, 084-399-9079  Email: wewish_solution@hotmail.com

Download Multimedia

วิธีการติดตั้งโปรแกรมที่แจกฟรี
การสร้างฐานข้อมูล
การบันทึกรายการซื้อ – การจ่ายเงิน
การบันทึกรายการขาย – การรับเงิน