ERP Solution

#ERP Solution

ระบบการจัดการทางการเงินประสิทธิภาพสูงเป็นระบบบัญชีที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน
ตั้งแต่การ Online Post, Online Update และ Online Correction ระบบทั้งหมด      คือระบบซื้อ, ระบบขาย, ระบบลูกหนี้, ระบบเจ้าหนี้, ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบบัญชีแยกประเภท,ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบเช็ค และเงินฝากธนาคาร, ระบบงบประมาณ, ระบบ Costing ระบบ Consolidate, ระบบสกุลเงินต่างประเทศ, ระบบภาษี ระบบรักษาควมปลอดภัย และระบบบำรุงรักษาข้อมูล สามารถคำนวณยอดรวมต่างๆ ได้ถูกต้องและง่ายดายต่อผู้ใช้งาน แม้ในการยกเลิกรายการ ระบบก็ทำการกลับบัญชีให้อัตโนมัติ Crystal FORMULA จึงเป็นทั้ง ผู้รักษา ผู้แจกแจง และผู้ตรวจสอบข้อมูลในคราวเดียวกัน

READMORE