Formula Hybrid Cloud

#Formula Hybrid Cloud

FORMULA HYBRID CLOUD  เป็น Native Hybrid cloud จึงมี option ให้บริการทำ Online Backup Data และจะทำระบบ Online Recovery System สามารถกู้คืนระบบทั้งระบบได้โดยอัตโนมัติ