เช็คบทลงโทษ ของผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอม

  • 0

เช็คบทลงโทษ ของผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอม


Tags : 

โทษของผู้ที่ใช้ใบกำกับภาษีปลอม

1. ทางแพ่ง

ผู้ออกใบกำกับภาษีปลอม

  •  ต้องรับผิดในภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่ปรากฎในใบกำกับภาษี
  • ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษี

ผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอม

  • การนำใบกำกับภาษีมาใช้ถือเป็นการยื่นภาษี ไว้เกินต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับหนึ่งเท่า
  • หากทำให้การเสียภาษีคลาดเคลื่อนด้วย ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับหนึ่งเท่า
  • ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับสองเท่า
  • เงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของจำนวนเงินภาษี

2. ทางอาญา

ผู้ออกใบกำกับภาษีปลอม

  • ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบามถึงสองแสนบ้าน

ผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอม

  • ต้องระวางโทษจำคุกระหว่างสามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบามถึงสองแสนบ้าน

 

Credit : www.rabbitfinance.com


Leave a Reply