มีรายได้เท่าไหร่ต้องยื่นแบบ?

  • 0

มีรายได้เท่าไหร่ต้องยื่นแบบ?


หลายคนไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพราะอาจเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองไม่ต้องเสียภาษี แต่ความจริงแล้วนั้น กฎหมายได้กำหนดเกณฑ์เงินได้ขั้นต่ำเอาไว้ ถึงแม้ว่าคำนวณภาษีแล้วจะไม่ต้องเสียภาษี ก็ตาม

ตัวอย่างเช่น 

คนโสด ได้เงินเดือนอย่างเดียว รวมทั้งปี 120,000 บาท หรือมีรายได้อื่นๆ เช่น ขายของชำ ขายอาหาร ขับวิน มีรายได้รวมทั้งปี 60,000 บาท กรณีนี้ไม่ต้องยื่นแบบ  แต่หากมีรายได้ตั้งแต่ 120,001 บาท หรือ 60,001 บาท กรณีนี้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบตามที่กฎหมายกำหนด

คนมีคู่สมรส (จดทะเบียนสมรส) มีเงินเดือนอย่างเดียว 2 คน รวมกัน ทั้งปี 220,000 บาท หรือมีรายได้อื่นๆ เช่น ขายของชำ ขายอาหาร ขับวิน มีรายได้รวมทั้งปี 120,000 บาท กรณีนี้ไม่ต้องยื่นแบบ แต่หากมีรายได้ตั้งแต่ 220,001 บาท หรือ 120,001 บาท กรณีนี้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบตามที่กฎหมายกำหนด

สรุปว่า  หากมีรายได้เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ถึงแม้ว่าจะไม่มีภาษีที่ต้องเสียก็ตาม