งบการเงิน

  • 0

งบการเงิน


การส่งงบการเงิน
Tags : 

งบการเงิน (Financial Statement) คือรายงานทางการเงินและบัญชีที่แสดงถึงสถานะในการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท สำหรับระยะเวลาแต่ละรอบบัญชี

การนำส่งงบการเงิน ของแต่ละประเภทธุรกิจ

การทำธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และต้องจัดให้มีการทำบัญชีสำหรับการประกอบธุรกิจของตน

ซึ่งหากกิจการนั้นไม่นำส่งงบการเงินตามรอบบัญชีอาจทำให้ถูกค่าปรับได้