อ่านงบการเงินเป็น เห็นภาพธุรกิจชัด

  • 0

อ่านงบการเงินเป็น เห็นภาพธุรกิจชัด


Tags : 

เข้าใจ 5 คำ ก่อนอ่านงบการเงิน

การอ่านงบการเงินจะเป็นเรื่องง่ายดาย หากเจ้าของธุรกิจเข้าใจความหมายของ 5 คำที่เป็น Key Words สำคัญนี้ก่อน เพราะในการจัดทำบัญชีงบการเงิน จะต้องนำข้อมูลธุรกิจที่เกิดขึ้นมาบันทึกบัญชีใน 5 หมวดหลักนี้ ประกอบด้วย

  • สินทรัพย์ คือ สิ่งที่มีประโยชน์ต่อเนื่อง และมีมูลค่าแปลงเป็นเงินสดได้ เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร ค่าอุปกรณ์สำนักงาน หรือสิ่งที่ไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ แต่มีประโยชน์ต่อเนื่อง เช่น ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
  • หนี้สิน คือ ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำระในอนาคต เช่น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำค้างจ่าย
  • ทุน คือ ทรัพยากรของกิจการ เช่น หุ้นสามัญ
  • รายได้ คือ การได้มาที่เพิ่มขึ้นซึ่งไม่มีภาระผูกพัน เช่น รายได้จากการขายสินค้า ดอกเบี้ยรับ รายได้อื่น หรือการลดลงของภาระผูกพันที่ไม่ต้องจ่ายชำระ เช่น การที่เจ้าหนี้ยอมยกหนี้สินให้ เท่ากับเป็นรายได้ที่เพิ่มเข้ามา โดยไม่ต้องจ่ายเงินออกไป
  • ค่าใช้จ่าย คือ สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อเนื่อง มูลค่าลดลงตามสภาพหรือทยอยหมดประโยชน์ เช่น เงินเดือน ค่าเช่าโกดัง
    ทั้งนี้ สินทรัพย์ หนี้สินและทุน จะแสดงอยู่ใน งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายจะใส่อยู่ใน งบกำไรขาดทุน

“หากจะอ่านผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธุรกิจ แนะนำให้ตัด รายได้อื่น ออกไปก่อน แล้วหารายได้หลักให้เจอ เพราะรายได้อื่นคือความไม่แน่นอน อาจทำให้เรามองภาพผลการดำเนินงานผิดไป เหมือนว่าจะดีแต่อาจไม่ดีก็ได้ เช่นเดียวกับ กำไร จำไว้เสมอว่ากำไรเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น คุณต้องหาตัวเงินให้เจอ ส่วนใหญ่ก็อยู่ในลูกหนี้การค้ากับสินค้าคงคลังนั่นเอง”

อ่านงบการเงินขาด เพื่อคุณภาพของธุรกิจ
เรื่องการประมวลผลข้อมูลทางการเงิน คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักบัญชีไป แต่ในฐานะเจ้าของธุรกิจ SME มีหน้าที่อ่านงบการเงิน ตั้งคำถาม และมองภาพธุรกิจให้ออก

ยกตัวอย่างเช่น งบแสดงฐานะการเงินระบุว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว 8,550,000 บาท มีหนี้สินหมุนเวียน 2,700,000 บาท หากดูตัวเลขเพียงผิวเผิน เหมือนบริษัทจะมีสภาพคล่อง แต่ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ต้องระมัดระวัง หากสามารถบริหารการเก็บเงินลูกหนี้การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงจะจัดว่าสภาพคล่องธุรกิจอยู่ในโซนปลอดภัย     แต่ถ้าจะอ่านข้อมูลให้ลึกกว่านั้น คำนึงแนะให้ดูสินทรัพย์ 2 ตัว คือ เงินสดและเงินฝากธนาคาร แล้วเปรียบเทียบกับหนี้สิน หากหนี้สินมากกว่า ธุรกิจก็มีความเสี่ยง หากสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน ก็อย่าเพิ่งประมาท ต้องดูให้รอบคอบว่าหนี้สินหมุนเวียนนั้นได้รวมต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) แล้วหรือไม่ เพราะนั่นคือเงินที่ต้องจ่ายออกไปในอนาคต     ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เจ้าของธุรกิจมักจะดูสรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินปีละ 1 ครั้ง เพราะกฎหมายกำหนดให้บริษัทปิดบัญชีเป็นประจำปี แต่ถ้าต้องการคุณภาพในการบริหารงานแล้ว กูรูกล่าวว่า การพิจารณาข้อมูลทางการเงินเป็นรายปีอาจยังไม่เพียงพอ หากเป็นไปได้ควรดูเป็นประจำเดือน หรืออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส เรียกว่ายิ่งถี่ ยิ่งดีนั่นเอง

Credit : www.kasikornbank.com


Leave a Reply