Forma ERP

Forma ERP, ERP

การนำเทคโนโลยีซอฟท์แวร์ระบบ ERP มาใช้เพื่อลดความซ้ำซ้อน ซับซ้อน และลดเวลาการทำงานเดิม รวมถึง การหาโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การจัดทำรายงานนำเสนอกับผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ ที่ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว โดยเฉพาะเพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ทันสมัยและรวดเร็ว ในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสอุปสรรค  ของบริษัทเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ระบบ Forma ERP : Implement ง่าย ใช้งานง่ายช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้าน IT รวมทั้งการรับ Customize และ Modify เพิ่มเติม โดยทีมงานของผู้ผลิตเองอย่างรวดเร็วและถูกใจ จึงได้รับความไว้วางใจจากหลายองค์กรทั้งองค์กรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน

ระบบ Forma ERP ได้รับการออกแบบตามหลัก Software Engineering โดยผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษามาโดยตรงและออกแบบฐานข้อมูลตามหลัก E-R Model ( James Martin) และ Relational Model (CJ.DATE) ซอฟท์แวร์ จึงมีโครงสร้างที่ทันสมัย ยืดหยุ่นดูแลบำรุงรักษาง่าย  นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่มีการซื้อบริการบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ (Maintenance Agreement) ก็จะมีการบริการที่เน้นเฉพาะเจาะจงนอกเหนือจากบริการพื้นฐาน ซึ่งเป็นบริการพิเศษที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ การบริการดูแลเพิ่มเป็นพิเศษ  เพื่อมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำการซอฟท์แวร์ ด้านธุรกิจของไทยที่มีคุณภาพและทดแทนซอฟท์แวร์ต่างประเทศที่มีราคาแพงแต่กลับใช้งานยุ่งยาก หรือไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งยังได้นำเทคโนโลยีด้าน Internet มาผนวกกับ ซอฟท์แวร์ ระบบ Forma ERP เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเติบโตคู่ไปกับโลกธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างแท้จริง

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.crystalsoftwaregroup.com/products/erp-product/

สนใจ ERP ติดต่อ https://www.crystalsoftwaregroup.com/contact-us