Formula Financial and Accounting

ระบบบัญชี : Formula Financial and Accounting

Formula Super GL
ระบบบัญชีที่ทำงานแบบ Back Office เป็นการทำงาน ผ่านใบสำคัญ ลงบัญชี เพียงบันทึก Voucher และ Source Document ก็สามารถพิมพ์ รายงานเอกสาร ทางด้านบัญชีและภาษีอากรได้ครบและถูกต้อง ผู้ใช้ สามารถออกแบบรายงาน งบการเงินได้ง่าย ๆ และทำการ Export เป็นรูป แบบของ Lotus, Excel ฯลฯ เชื่อมโยงกับ Front Office เพื่อความสะดวกในเรื่องของเอกสาร ลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล

Taxation Support ความสามารถพิเศษที่ไม่มีซอฟท์แวร์ทั้งในและ นอกประเทศ เทียบได้
คือการรองรับภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เช่นใน ธุรกิจ Trading & Service มีภาษี
ไม่ถึงกำหนดสำหรับงานบริการ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถแก้ไขอัตราภาษีได้เอง, ภาษีหัก ณ
ที่จ่าย, ภาษีซื้อ เฉลี่ย, ภาษีขอ คืนได้, ภาษีขอคืนไม่ได้ Document Form Designer ออกแบบฟอร์มเอกสารได้เอง แบบ Business Object Model
ใช้งานง่าย แตกต่างจากซอฟท์แวร์ทั่วไปที่ต้อง มีความรู้ เรื่องฐานข้อมูล,
Datatype Field, Table สามารถออกแบบฟอร์ม ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร เช่น
ใบสั่งขาย, ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี, ใบสั่งซื้อ สามารถออกแบบให้ตรงกับเอกสารที่มีอยู่
(Pre-printed Form) หรือให้พิมพ์ ลงกระดาษเปล่าขนาดต่างๆ ได้ เครื่องมือในการออกแบบ
มีลักษณะ User Friendly (Drag and Drop) สามารถดึงรูปภาพ Logo หรือลายเซ็นจากดิสก์ได้
รองรับการบันทึกรายการแบบ One to One, One to Many และ Many to Many ซึ่งยากจะหา
ซอฟท์แวร์ตัวใดมาเทียบ ทั้งยังเหนือชั้นกว่าในการบันทึกรายการในลักษณะ Online
รายการค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ที่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องมากกว่า
1 ใบในการบันทึกบัญชีเพียง 1 รายการ เช่น ในกรณีที่โทรศัพท์ มีหลายเบอร์ มีภาษีซื้อ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้ง แบบ 3% และ 5% ในบัญชีเดียวกัน Speed Entry เมนูแสดงรายการ
เอกสาร หลายชนิด ในหน้าจอ เดียวทั้ง บิลซื้อ บิลขาย ใบเสร็จรับเงินหรือเช็ค
Features
โปรแกรมบัญชีรองรับโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ / ข้อมูลปริมาณมากๆ
โปรแกรมบัญชี รองรับการทำงานได้หลายบริษัทถึง 40,000 บริษัท ในโปรแกรมชุดเดียว
โปรแกรมบัญชี รองรับการมีสาขาได้ถึง 40,000 สาขา
โปรแกรมบัญชี รองรับการมีฝ่ายต่างๆได้ถึง 40,000 ฝ่าย
โปรแกรมบัญชี รองรับการมีแผนกได้ถึง 40,000 แผนก
และยังรองรับการมีโครงการ (JOB, PROJECT) ได้มากกว่า 1,000,000 โครงการ (JOB)*
โปรแกรมบัญชี รองรับการทำ CONSOLIDATE งบรวมของทุกบริษัทในเครือหรือเลือกมาบางส่วนก็ได้*
โปรแกรมบัญชี รองรับทั้ง WINDOWS 98 SE, XP,WINDOWS 7, Windows8 , 8.1 , Windows 10 และสามารถขยายระบบไปเป็นรุ่น CLIENT/ SERVER บนฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งชั้นนำของโลก เช่น INFORMIX, ORACLE , DB2, SYBASE และ MS SQL ได้
โปรแกรมบัญชี สามารถตัดเก็บ ตัดต่อ โยกย้าย ข้อมูล เป็นปี เป็นบริษัท เป็นสาขา เฉพาะข้อมูลใหม่ๆหรือจะ เอาทั้งหมดก็ได้
โปรแกรมบัญชี สามารถรับ/ส่งข้อมูลไป-มาระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ จากหลาย SITE งานมารวมที่ส่วน กลางหรือระหว่างผู้ใช้งานกับสำนักงานบัญชี โดย ส่งผ่าน MODEM หรือ INTERNET ได้
โปรแกรมบัญชี บันทึกข้อมูลล่วงหน้าย้อนหลังโดยละเอียดต่อเนื่อง และมองเห็นทั้งหมดได้ไม่จำกัด ไม่ว่าจะปิดงวด หรือยัง
โปรแกรมบัญชี สามารถกำหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อทำ Cost allocation ละเอียดระดับแผนกได้
โปรแกรมบัญชี สามารถทำ Responsibility Accounting ได้หลายระดับชั้น
โปรแกรมบัญชี สามารถทำ Cost allocation ในขณะลงรายการเอง หรือเรียกใช้จากสูตรสัดส่วน ที่เคยจัดสรรไว้ แล้ว หรือจัดสรรให้อัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมกับระบบ Front End อื่น ๆ
โปรแกรมบัญชี สามารถทำ Job Order Costing* , Process Costing , Hybrid-product Costing*
โปรแกรมบัญชี สามารถทำ Activity-Based Costing เพื่อบริหารต้นทุนของแต่ละกิจกรรม
โปรแกรมบัญชี เป็นความสามารถในซอฟท์แวร์ FORMULA รุ่น PLUS
การออกแบบงบการเงิน / ทำกราฟเสนอผู้บริหาร / รายงาน
โปรแกรมบัญชี สามารถออกแบบฟอร์มงบการเงินได้อย่างง่ายดาย และทำงบประกอบได้ไม่จำกัดแบบฟอร์มงบ
โปรแกรมบัญชี สามารถออกแบบงบการเงินและอัตราส่วนการเงินต่างๆ ได้เองอย่างง่ายดาย เช่น Current Ratio, งบกระแสเงินสด,งบประกอบงบการเงิน ฯลฯ
โปรแกรมบัญชี สามารถออกแบบงบการเงินเพียงครั้งเดียว แล้วเรียกดูรายงานแบบเปรียบเทียบ ได้หลายแบบ เช่น เปรียบเทียบรายเดือน, รายไตรมาส, ราย 3 ปี ทั้งงบสะสม, งบประจำงวด, งบรวมหลายสาขา, งบรวม หลายบริษัท*, งบเฉพาะแผนก, งบรวมหลายแผนก ฯลฯ
โปรแกรมบัญชี ออกรายงานตาม FISCAL YEAR หรือ ตามปีปฎิทิน ก็ได้
โปรแกรมบัญชี ออกแบบฟอร์มเพื่อพิมพ์ลงเอกสารทุกอย่างที่มีให้บันทึกในโปรแกรม เช่น แบบฟอร์มพิมพ์บิล ขาย , ใบเสร็จรับเงิน ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ใบโอนสินค้า ฯลฯ
โปรแกรมบัญชี เรียกดูยอดเคลื่อนไหวของบัญชีรายได้หรือค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุน แยกฝ่าย แยกแผนก แยกสาขาแยกโครงการ*
โปรแกรมบัญชี เรียกดูงบ Consolidate บริษัท* ข้ามรอบระยะเวลาบัญชีได้ แม้ว่าจะปิดงวดบัญชีไปแล้วก็ตาม