Formula Payroll

 

ระบบบัญชีเงินเดือน : Formula Payroll

ระบบบริหารงานเงินเดือนและพนักงาน FORMULA PAYROLL
• สำหรับใช้คำนวณเงินเดือน, ประกันสังคม, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้กับพนักงาน แบบอัตโนมัติ
• สามารถเปลี่ยนอัตราภาษีที่ใช้คำนวณได้ตลอดเวลา(ตามประกาศกรมสรรพากร)
• สามารถออกแบบฟอร์ม Payroll Slip เองได้• ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนปี จำนวนเอกสาร, ติดตั้งไม่จำกัดครั้ง, ติดตั้งและใช้งานได้ง่ายดาย

Features (คุณสมบัติ)

องค์ประกอบข้อมูลโครงสร้างองค์กร (Organization Information )
• สามารถกำหนดบริษัทใช้งานได้มากกว่า 1 หนึ่งบริษัท (Option แต่ละรุ่น)
• แต่ละบริษัทสามารถกำหนด สาขา , ฝ่าย , แผนก , แผนงานและโครงการได้ไม่จำกัด
• สามารถเพิ่มข้อมูลในส่วนของตำหน่งงาน พนักงาน , สัญญาจ้างงานและสัญญาค้ำประกันได้
• กำหนดคำบรรยายถึงลักษณะของงาน (Job Description) ได้ไม่จำกัด
– ระบุตำแหน่งผู้บังคับบัญชา และระบุขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
– ระบุความรับผิดชอบหลักและวัตถุประสงค์
– ระบุคุณสมบัติของพนักงาน , คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
– ระบุเงื่อนไขในการเลื่อนตำแหน่ง , การปรับเงินเดือน , โบนัสและเงินประจำตำแหน่งได้
• บริษัทสามารถสร้างปฎิทินการทำงานของบริษัท ได้ และสร้างเฉพาะ รายกลุ่มที่มีกะการทำงานเดียวกัน หรือ ปฎิทินเป็นรายบุคคลได้
• ส่งข้อมูลเชื่อมโยงเข้าระบบบัญชี Formula ได้อย่างสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบฐานข้อมูลพนักงาน(Employee Information)   • เอกสารงานบุคคล และฐานข้อมูลพนักงาน

1. แยกสถานะ (ผู้บริหาร , ประจำ , ชั่วคราว) ของพนักงานได้2. รองรับการแบ่งพนักงานออกเป็นสาขา , ฝ่าย , แผนกและโครงการ
3. สามารถส่งข้อมูลพนักงานให้กรมสรรพากรได้
4. สามารถระบุตำแหน่งของพนักงานได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง
5. สามารถระบุวันเริ่มทำงาน จำนวนวันทดลองงาน วันพ้นการทดลองงาน
6. ระบบอัตโนมัติคำนวณหา อายุ และ อายุงานให้
7. มีการป้องกันการคีย์หมายเลขบัตรประจำตัวประชนซ้ำ
8. บัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขบัตรประกันสังคม ระบุแตกต่างกันได้ หากเหมือนกัน ระบบจะนำไปเป็นค่าอัตโนมัติเหมือนกันให้
9. สามารถระบุสถานภาพ เพื่อการคำนวณภาษีได้ • โสด
• หม้าย
• คู่สมรสไม่มีเงินได้
• คู่สมรสมีเงินได้ แต่สมรสหย่า หรือตายระหว่างปีภาษี
• คู่สมรสมีเงินได้ รวมคำนวณภาษี
• คู่สมรสมีเงินได้ แยกคำนวณภาษี แต่ยื่นแบบรวมกัน
• คู่สมรสมีเงินได้ แยกคำนวณภาษี แยกยื่นแบบ 10. ระบุวัน เดือน ปี เกิด สถานที่เกิด จังหวัดเกิด ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัดที่ออกบัตรประชาชน วันหมดอายุบัตรประชาชนได้ , ระบุสถานภาพการสมรส เขตที่จดทะเบียนสมรสได้
11. สามารถกำหนดการจ่ายเงิน, รูปแบบการจ่ายเงินให้พนักงาน
12. โอนเข้าบัญชีธนาคารหรือบัญชีสหกรณ์ สามารถระบุธนาคารและเลขที่บัญชี เพื่อนำส่งให้ธนาคารได้
13. ระบุ Instant Messenger (msn, yahoo, skype) และรหัสผู้ใช้แต่ละโปรแกรมได้
14. สามารถระบุได้ว่าพนักงานต้องหักประกันสังคม, เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าลดหย่อนคู่สมรสหรือไม่
15. มีรายงานตรวจสอบแบบสรุปและละเอียดในส่วนของพนักงาน, สัญญาจ้างงานและสัญญาค้ำประกัน

องค์ประกอบข้อมูลระบบเงินเดือน (Payroll Information System)