FORMULA SMS Alert

ระบบ Formula SMS Alert

เป็น Solution ทางด้าน WAP / SMS Application Service ที่จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลในธุรกิจ ERP ไปสู่โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ประเภท PDA หรือ Pocket PC ทำให้คุณสามารถทำรายการธุรกิจที่สำคัญจากสถานที่นอกบริษัทได้

เช่น การเช็คยอดสินค้าคงคลัง การเช็คเครดิตข้อมูลประวัติลูกค้า และอื่น ๆเพื่อให้คุณสามารถปิดการขาย หรือตอบสนองการบริการได้อย่างถูกต้องในเวลาอันรวดเร็วด้วย Mobile Service ที่จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร ประกอบด้วย

– Mobile Sales
ผู้ช่วยของงานขาย ที่ช่วยให้พนักงานขาย เพิ่มประสิทธิภาพในการขายและเพิ่มความพึงพอใจ แก่ลูกค้าได้มากขึ้นโดยพนักงานขายสามารถที่จะ access ข้อมูลสินค้าและข้อมูลลูกค้าได้ทุกเวลาจากฐานข้อมูลในบริษัท สามารถออก Quotation และ Price list ให้กับลูกค้าหรือคู่ค้าได้โดยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

– Mobile Supply Chain
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้กับคู่ค้า

– Mobile Executive
ให้ความสะดวกแก่ผู้บริหารในเชื่อมโยงอุปกรณ์มือถือ กับข้อมูลสำคัญ ๆ ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและช่วยในการตัดสินใจได้อย่างฉับไว รวมทั้งสามารถเรียกดูข้อมูลในด้านการขายทั้งหมดได้จากโทรศัพท์มือถือเพียง เครื่องเดียว