มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ – IAS

  • 0

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ – IAS


มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศของ IAS คืออะไร

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IAS) เป็นชุดมาตรฐานเก่าที่ระบุว่าธุรกรรมประเภทใดและเหตุการณ์อื่น ๆ ควรมีการสะท้อนในงบการเงินอย่างไร . ในอดีตมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ออกโดยคณะกรรมการของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASC) ตั้งแต่ปี 2544 มาตรฐานใหม่นี้เป็นที่รู้จักในฐานะมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) แม้ว่า IASC ไม่มีอำนาจในการกำหนดมาตรฐานบัญชี แต่หลายประเทศกำหนดให้งบการเงินของ บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นตามมาตรฐาน IAS

ภารกิจของ IASB คือการพัฒนา IFRS และนำความโปร่งใสความรับผิดชอบและประสิทธิภาพของตลาดการเงินทั่วโลก คณะกรรมการติดตามผลของหน่วยงานของรัฐดูแลองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยการส่งเสริมความน่าเชื่อถือการเติบโตและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวต่อเศรษฐกิจโลก กระบวนการในการกำกับดูแลและกระบวนการยุติธรรมขององค์กรมีการกำหนดมาตรฐานโดยไม่ขึ้นกับผลประโยชน์พิเศษในขณะเดียวกันก็สร้างความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั่วโลก

Credit : toptipfinance


Leave a Reply