อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย(Interest Converage) คืออะไร

  • 0

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย(Interest Converage) คืออะไร


อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่วัดระหว่างกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีกับดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่บ่งบอกถึงความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ของกิจการ

สูตรในการคำนวน 
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย    =    กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี / ดอกเบี้ยจ่าย    (เท่า)

การตีความหมายของค่าที่คำนวณได้
หากค่าที่คำนวณได้ > 1 หมายถึง กิจการสามารถทำรายได้เพียงพอต่อการจ่ายดอกเบี้ย เป็นอัตราที่มีค่ายิ่งสูงยิ่งดี
หากค่าที่คำนวณได้ < 1 หมายถึง กิจการไม่สามารถทำรายได้เพียงพอต่อการจ่ายดอกเบี้ยมีความเสี่ยงที่เจ้าหนี้จะบังคับคดีตามกฎหมาย

Credit : www.doithai.com


Leave a Reply