คำอธิบายภาษีเงินได้ระหว่างประเทศและหลักการทั่วไปของอนุสัญญาภาษีซ้อน (ฉบับอ่านเข้าใจง่าย)

  • 0

คำอธิบายภาษีเงินได้ระหว่างประเทศและหลักการทั่วไปของอนุสัญญาภาษีซ้อน (ฉบับอ่านเข้าใจง่าย)


Tags : 

ส่วนที่ 1 ภาษีเงินได้ระหว่างประเทศ : หลักเกณฑ์ในทางทฤษฎีที่รัฐใช้กำหนดภาระให้บุคคลต่าง ๆ หลักเกณฑ์ที่รัฐใช้เก็บภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรไทย ; รูปแบบต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลต่างประเทศและภาระภาษี ; ประเภทเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ; การเก็บภาษีจากนิติบุคคลต่างประเทศ กรณีประกอบกิจการในประเทศไทย ตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ; การเก็บภาษีจากนิติบุคคลต่างประเทศ กรณีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ; ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร ; การขจัดภาษีซ้อนโดยวิธีเครดิตภาษีตามกฎหมายภายใน ; การเฉลี่ยค่าใช้จ่ายระหว่างระหว่างสำนักงานงานใหญ่กับสาขาและบริษัทในเครือ ; การกำหนดราคาโอน

ส่วนที่ 2 หลักการทั่วไปของอนุสัญญาภาษีซ้อน : ความทั่วไปเกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อน ; ขั้นตอนการใช้และเทคนิคการอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อนให้เข้าใจง่าย ; ขอบข่ายของอนุสัญญาภาษีซ้อน ; การเสียภาษีของเงินได้ประเภทกำไรจากธุรกิจ ; การเสียภาษีสำหรับเงินปันผล ; การเสียภาษีสำหรับดอกเบี้ย ; การเสียภาษีสำหรับค่าสิทธิ ; การเสียภาษีสำหรับเงินได้จากอสังหาริมทรัพย์; การเสียภาษีสำหรับเงินได้จากการขนส่งทางเรือและทางอากาศยาน ; การเสียภาษีสำหรับผลได้จากทุน ; การเสียภาษีสำหรับเงินได้จากการให้บริการส่วนบุคคล ; การเสียภาษีสำหรับค่าป่วยการกรรมการ ; การเสียภาษีของนักแสดงและนักกีฬา และผู้จัดให้มีการแสดงการแข่งขัน ; การเสียภาษีจากเงินบำนาญเอกชน ค่าตอบแทนและเงินบำนาญจากงานรัฐบาล ; การเสียภาษีของนักศึกษาและผู้รับการฝึกอบรม ศาสตราจารย์ ครูและนักวิจัย ; การเสียภาษาสำหรับเงินได้อื่น ; วิธีการขจัดภาษีซ้ำซ้อน ; การเริ่มใช้และการเลิกใช้บังคับอนุสัญญาภาษีซ้อน ; กลุ่มบทบัญญัติ อื่น ๆ ที่ช่วยให้การใช้อนุสัญญาเป็นไปโดยราบรื่น

Credit : https://www.car.chula.ac.th

 


Leave a Reply