ปัญหาใบกำกับภาษีที่ SMEs ควรทราบ!

  • 0

ปัญหาใบกำกับภาษีที่ SMEs ควรทราบ!


Tags : 

กรณีถูกร้องขอให้ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเนื่องจากมีข้อผิดพลาด ในรายละเอียดของใบกำกับภาษีควรปฏิบัติอย่างไร

1.วิธีการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่
– เรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิมและนำมาประทับตราว่า “ยกเลิก” หรือขีดฆ่าแล้วเก็บต้นฉบับรวมไว้ในสำเนาใบกำกับภาษีฉบับเดิม
– จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ซึ่งเป็นเลขที่ใหม่ แต่จะต้องลงวันที่  เดือน ปี ให้ ตรงกับ วันที่ เดือน ปี ตามใบกำกับภาษัฉบับเดิม และระบุหมายเหตุไว้ในใบกำกับภาษี ฉบับใหม่ว่า “เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ แทนฉบับเดิมเลขที่ …เล่มที่…” และหมายเหตุการณ์ยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ด้วย

กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จัดทำใบกำกับภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีระบบซอฟท์แวร์ในระบบงานจัดทำใบกำกับภาษีบันทึกเข้าระบบบัญชี แยกประเภท อัตโนมัติ ถ้าระบบซอฟท์แวร์ดังกล่าวไม่สามารถระบุ วันที่ เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีฉบับเดิม ลงในใบกำกับภาษีฉบับใหม่ได้

ให้ผู้ประกอบการจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ ซึ่งเป็นใบกำกับภาษีตีพิมพ์จากโรงพิมพ์ เพื่อให้สามารถระบุวันที เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีฉบับเดิมได้

กรณีใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ที่บริษัท / ห้าง ได้ออกให้ลูกค้าแล้ว และลูกค้าแจ้งกลับมาเอกสารดังกล่าวสูญหาย ขอให้ออกฉบับใหม่ให้ ควรปฏิบัติอย่างไร

1. ให้ถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ที่ทางบริษัท / ห้างมีสำเนาเก็บไว้
2. ให้บันทึกรายการต่อไปนี้ลงในภาพถ่ายสำเนาเอกสารดังกล่าว
– ออกใบแทน  ออกให้ครั้งที่
– วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน
– อธิบายอย่างย่อ ๆ ถึงสาเหตุการออกใบแทน
– ลายมือชื่อผู้ออกใบแทน ให้ผู้ออกใบแทนบันทึกรายการ ออกใบแทนในรายงานภาษีขาย ในเดือนที่มีการออกใบแทน โดยระบุชื่อผู้ซื้อ เลขที่-เล่มที่วันที่ออกใบกำกับภาษี  ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ ที่ได้มีการออกใบแทนนั้นด้วย
กรณีซื้อสินค้าและได้ใบกำกับภาษีมา เมื่อตรวจสอบกับ ทะเบียน ภ.พ.20 ที่ผู้ขายแนบมาเป็นหลักฐาน  มีรายละเอียดที่ตั้งบริษัทไม่ตรงกับใบ ภ.พ.20 ที่แนบมาด้วยกัน จะทำอย่างไร

มีปัญหาว่า หากใบกำกับภาษีมีความไม่ตรงกับในทะเบียน ภ.พ.20เช่น ใบทะเบียน ภ.พ.20 มีชื่อ…….เลขที่ …ถนน…..ตำบล….จังหวัด   แต่ใบกำกับภาษีมีแต่ ชื่อ………..เลขที่…..ถนน….ตำบล….ไม่มีชื่อจังหวัด

ดังนี้ ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีดังกล่าวจะนำไปหักได้หรือไม่

ปัญหานี้ กรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว ว่าหากผู้ซื้อสินค้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ค้าเป็นใคร ผู้ซื้อก็มีสิทธินำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีดังกล่าวไปหักในการคำนวณภาษีได้  แต่ผู้ออกใบกำกับภาษียังมีความผิดทางอาญา ฐานออกใบกำกับภาษีมีรายการไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

ERP product


Leave a Reply