ความรู้เรื่อง “งบการเงิน”

  • 0

ความรู้เรื่อง “งบการเงิน”


SMEs, การเงิน, งบการเงิน
Tags : 

ความรู้เรื่อง “งบการเงิน”

งบการเงินเป็นรายงานทางการเงินของกิจการที่แสดงถึงค่าใช้จ่าย รายได้ กำไร และการสรุปทางการเงินของธุรกิจนั้นในช่วงรอบบัญชีใด หรือระหว่างรอบบัญชี เพื่อให้ผู้บริหารดูผลการประกอบการ หรือให้บุคคลภายนอกสามารถดูผลประกอบการของบริษัทได้ งบการเงิน ประกอบด้วย

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน หรือ งบดุล เป็นงบการเงินส่วนที่จะแสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ โดยจะบอกเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือ งบกำไรขาดทุน เป็นงบการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีรายได้และค่าใช้จ่ายเท่าไร ยังสามารถทำกำไรได้หรือไม่

3. งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินส่วนที่จะแสดงถึงการรับมาและจ่ายไปของเงินสด โดยงบกระแสเงินสดจะเกิดขึ้นจาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ เป็นงบการเงินส่วนที่จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของในรอบบัญชี

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน และเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

“ค่าปรับ” หากไม่ยื่นงบการเงิน
กรณียื่นงบเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ยื่นงบล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน,บริษัทจำกัด อัตราค่าปรับรวม 2,000บาท หากเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน อัตราค่าปรับรวม 8,000บาท และหากเกินกว่า 4 เดือนขึ้นไป อัตราค่าปรับรวม 12,000บาท