การวิเคราะห์สภาพคล่องภายใน กิจการ (Internal Liquidity)

  • 0

การวิเคราะห์สภาพคล่องภายใน กิจการ (Internal Liquidity)


สภาพคล่อง คือ ความสามารถที่ทรัพย์สินใดๆจะเปลี่ยนเป็นเงินสด (แอบไปเปิดพจนานุกรมมาเลยนะ) ทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายและรวดเร็ว ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง

เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์สภาพคล่องภายในกิจการ (Internal Liquidity) ก็คือ การวิเคราะห์ความสามารถของกิจการในการเปลี่ยนทรัพย์สินที่มีอยู่ไปเป็นเงินสด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความสามารถในการชำระภาระผูกพัน(หนี้) ระยะสั้นของกิจการในอนาคต

หรือถ้าสรุปง่ายๆก็คือ ถ้าอยู่ดีๆเกิดวิกฤตขึ้นมา และเจ้าหนี้กลัวว่าเราจะเบี้ยว จึงเรียกให้เราชำระหนี้ทันที เราจะมีความสามารถในการชำระหนี้เหล่านั้นมากแค่ไหน เราลองไปดูกันว่าการวิเคราะห์สภาพคล่องภายในกิจการ (Internal Liquidity) มีอัตราส่วนสำคัญอะไรบ้าง

อัตราส่วนสภาพคล่องภายใน (Internal Liquidity Ratio)

  • อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
  • อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (Quick Ratio)
  • อัตราส่วนเงินสด (Cash Ratio)
  • อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (Receivables Turnover)
  • อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover)
  • อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (Payables Turnover)
  • วงจรการหมุนเวียนของเงินสด (Cash Conversion Cycle)

Credit : www.myaccount-cloud.com


Leave a Reply