บทที่1 การวางแผนทรัพยากรองค์กร

บทที่1 การวางแผนทรัพยากรองค์กร

 

ผู้เขียน สมควร วานิชสัมพันธ์
วุฒิ     บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การวางแผนทรัพยากรองค์กร

    เค้าโครงเนื้อหา

ตอนที่ 7.1 ความเป็นมาของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร

7.1.1    ความหมายของการวางแผนทรัพยากรองค์กร

7.1.2    แนวคิดของการนำการวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้

7.1.3    ประโยชน์และความสำคัญของการวางแผนทรัพยากรองค์กร

ตอนที่ 7.2 องค์ประกอบทั่วไปของการวางแผนทรัพยากรองค์กร

7.2.1    โครงสร้างพื้นฐานของการวางแผนทรัพยากรองค์กร

7.2.2    เทคโนโลยีในระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร

7.2.3    การทำงานของระบบงานในการวางแผนทรัพยากรองค์กร

7.2.4    พัฒนาการต่อขยายระบบจากการวางแผนทรัพยากรองค์กร

ตอนที่ 7.3 บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรองค์กร

7.3.1    ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการนำการวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้

7.3.2    ข้อควรคำนึงในการนำการวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้

7.3.3    ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนของการวางแผนทรัพยากรองค์กร

7.3.4    ปัจจัยที่กระทบต่อการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร

 

บรรณานุกรม

สมควร วานิชสัมพันธ์, ชุดวิชา 99701 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ หน่วยที่ 7  
การวางแผนทรัพยากรองค์กร: มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช