บทที่4 ความหมายของการวางแผนทรัพยากรองค์กร

บทที่4 ความหมายของการวางแผนทรัพยากรองค์กร

 

การวางแผนทรัพยากรองค์กร เป็นระบบงานที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งและมีการแข่งขันของผู้พัฒนาอย่างมาก จึงทำให้โปรแกรม การวางแผนทรัพยากรองค์กร แต่ละค่ายและแต่ละรุ่นมีแนวคิดใหม่ๆ นำเสนอให้แก่ผู้ใช้ตลอดเวลา
ทำให้คำจำกัดความของการวางแผนทรัพยากรองค์กรจากแหล่งต่างๆ

มักจะมีความแตกต่างกันขึ้นกับประสบการณ์และมุมมองที่ใช้การวางแผนทรัพยากรองค์กรในขอบเขตวัตถุประสงค์ใด ในส่วนของการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) นั้น การวางแผนทรัพยากรองค์กรย่อมมีบทบาทที่สำคัญตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในหน่วยที่ 1 ซึ่งเป็นการมองการวางแผนทรัพยากรองค์กรจากภาพกว้างและทำให้เห็นขอบเขตระบบของการวางแผนทรัพยากรองค์กรในสถาปัตยกรรมธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะได้ขยายความต่อไป สำหรับในเรื่องนี้จะได้กล่าวถึงความหมายของการวางแผนทรัพยากรองค์กร ดังนี้

1.1 ความหมายของการวางแผนทรัพยากรองค์กรจากเว็บไซต์ www.whatiserp.net โดยขยายความจากคำเต็มของ Enterprise Resource Planning (ERP) ดังนี้

Enterprise หมายถึง ขอบเขตของกระบวนการดำเนินธุรกิจ แม้ว่าโดยทั่วไปคำว่า Enterprise จะหมายถึง องค์กรขนาดใหญ่ แต่ในที่นี้มิได้หมายถึงตัวองค์กรโดยเน้นที่ขนาด เนื่องจากปัจจุบันนี้การวางแผนทรัพยากรองค์กรได้ถูกนำมาใช้ในองค์กรทุกระดับ และกระบวนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันได้ขยายขอบเขตออกไปนอกองค์กรทางนิตินัยแล้ว

Resource Planning หมายถึง ความสามารถของระบบในการนำมาใช้ในการวางแผนการใช้ทรัพยากร โดยครอบคลุมทรัพยากรที่ใช้ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ เช่น สินค้า อาคาร อุปกรณ์ เครื่องจักร พนักงาน คู่ค้า เป็นต้น โดยการนำการวางแผนทรัพยากรองค์กรนี้มาใช้ในการกำหนดแผนงานจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทั้งหลายเหล่านั้น เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างบังเกิดผลและมีประสิทธิภาพ

การวางแผนทรัพยากรองค์กร จึงเป็นระบบที่มีลักษณะดังนี้

·       เป็นระบบงานทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ใช้ในการจัดการทรัพยากรและสารสนเทศทั้งหมดขององค์กร สำหรับทุกๆ หน้าที่ในองค์กร โดยเป็นการทำงานที่แบ่งปันข้อมูลร่วมกัน

·       เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านซอฟต์แวร์ขององค์กรแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดขององค์กร

·       เป็นระบบที่กล่าวถึงการมององค์กรและส่วนต่างๆ ภายในองค์กรแบบองค์รวมมากกว่าเป็นแบบแยกส่วนกัน

 

         1.2 ความหมายของการวางแผนทรัพยากรองค์กรจากเว็บไซต์ Wikipedia

การวางแผนทรัพยากรองค์กร คือ ระบบงานทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรทั้งทรัพยากรภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งหมายรวมทั้งสินทรัพย์ที่จับต้องได้ เงินทุน วัตถุดิบ และทรัพยากร-บุคคล การวางแผนทรัพยากรองค์กรจะจัดการการไหลของข้อมูลระหว่างส่วนงานต่างๆ ภายในขอบเขตขององค์กรทั้งหมด และจัดการการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ภายนอกองค์กร การวางแผนทรัพยากรองค์กรจะทำงานอยู่บนศูนย์รวมฐานข้อมูลขององค์กรและทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากการประมวลผลที่เป็นฐานรากร่วมกันตลอดทั้งองค์กร หรือกล่าวอย่างสรุปได้ว่า ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรจะรวมปฏิบัติการทางธุรกรรมทั้งหมดขององค์กรให้เข้าอยู่ในรูปแบบเดียวกัน (uniform) และทั่วถึงทั้งองค์กร

         1.3 ความหมายของการวางแผนทรัพยากรองค์กรในมิติต่างๆ

 

 

บรรณานุกรม

สมควร วานิชสัมพันธ์, ชุดวิชา 99701 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ หน่วยที่ 7  
การวางแผนทรัพยากรองค์กร: มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช