บทที่6 ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรองค์กร

บทที่6 ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรองค์กร

 

การวางแผนทรัพยากรองค์กรถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเหตุผลที่ผู้บริหารเลือกใช้การวางแผนทรัพยากรองค์กร มักจะเป็นประโยชน์ดังนี้

·     การบูรณาการข้อมูลทางการเงินขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจภาพรวมของฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานขององค์กร ช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารเป็นไปด้วยความรวดเร็วบนฐานข้อมูลกลางชุดเดียวกันทุกฝ่าย

·     การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทั้งองค์กร โดยผู้ใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรทุกฝ่ายจะสามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้ และเป็นข้อมูลที่ทันสมัย จึงช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กรณีการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า จะต้องมีการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าพร้อมที่อยู่ในการจัดส่ง เมื่อผ่านกระบวนการออกใบรับคำสั่งซื้อแล้ว ฝ่ายคลังสินค้าก็ต้องการใช้ข้อมูลการสั่งซื้อในการเตรียมการส่งของ ฝ่ายจัดส่งก็ต้องการข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าในการจัดส่ง และฝ่ายบัญชีลูกหนี้ต้องใช้ฐานข้อมูลลูกค้าในการดำเนินการเก็บเงินเช่นกัน ซึ่งการแบ่งปันฐานข้อมูลลูกค้า ก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด และตรวจสอบได้

·     การเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต โดยเฉพาะกิจการโรงงานต้องการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้ทันเวลาในต้นทุนที่แข่งขันได้ จากประสิทธิภาพการผลิต การลดการสูญเสีย และการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ การนำการวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้จะทำให้เกิดการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จะช่วยให้การวางแผนการผลิตเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และสามารถทำให้กระบวนการการผลิตสามารถส่งต่อกันได้อย่างไหลลื่น เป็นการเพิ่มผลิตผล เพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าโสหุ้ย ลดความสูญเสีย (waste) และส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนด

·     การลดปริมาณสินค้าคงคลัง จากการนำการวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้ในการวางแผนการผลิต จะช่วยให้การวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบและแผนการใช้เครื่องจักรสอดคล้องประสานกัน ทำให้สามารถลดรักษาปริมาณสินค้าคงคลัง (safety stock) ลงได้อย่างมาก ทั้งสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ และงานระหว่างทำแต่ยังสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดมากขึ้น การลดปริมาณสินค้าคงคลังทำให้ลดต้นทุนทางการเงินและลดต้นทุนจากการสูญเสียในระบบทั้งหมด เช่น ต้นทุนทางด้านการเงินของการรักษาปริมาณสินค้าคงคลังในระดับสูง ลดการสูญเสียจากสินค้าหมดอายุ หรือล้าสมัย หรือการเช่าคลังสินค้า รวมทั้งลดโอกาสจากการโจรกรรมอีกด้วย ซึ่งต้นุทนเหล่านี้ ไม่เพียงเป็นต้นทุนที่สูงเท่านั้น แต่ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของกิจการต่างๆ จำนวนไม่น้อย

·     การบริหารผลตอบแทนพนักงาน การวัดผลประกอบการและการจัดสรรผลประโยชน์ของศูนย์รับผิดชอบ (responsibility center) หรือหน่วยธุรกิจอย่างเป็นระบบ จะช่วยขจัดปัญหาการสื่อสารระหว่างองค์กรกับพนักงานลงได้

 

บรรณานุกรม

สมควร วานิชสัมพันธ์, ชุดวิชา 99701 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ หน่วยที่ 7  
การวางแผนทรัพยากรองค์กร: มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช