บทที่9 การทำงานของระบบงานในการวางแผนทรัพยากรองค์กร

บทที่9 การทำงานของระบบงานในการวางแผนทรัพยากรองค์กร

 

โมดูลในการวางแผนทรัพยากรองค์กร โมดูลต่างๆ ในการวางแผนทรัพยากรองค์กร แต่ละรายอาจไม่เท่ากันและมีขอบเขตของระบบต่างกันในที่นี้ยกตัวอย่างจากโฟร์มาอีอาร์พี (Forma ERP)และยกมาบางส่วนเฉพาะโมดูลที่ใช้บ่อยและสัมพันธ์กับการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ โดยไล่ลำดับจากกระบวนการตามการไหลของงาน

รายละเอียดของแต่ละโมดูลมีดังนี้

·       ระบบจัดซื้อ

·       ระบบบริหารงานขายและการจัดการคำสั่งซื้อ

·       ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง

·       ระบบบัญชีเจ้าหนี้

·       ระบบบัญชีลูกหนี้

·       ระบบควบคุมเช็ค

·       ระบบสินทรัพย์และการคำนวณค่าเสื่อม

·       ระบบบัญชีทั่วไปและรายงานทางการเงิน

·       ระบบงบประมาณ

·       ระบบการวางแผนวัตถุดิบ

·       ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์

·       ระบบวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อการจัดจำหน่าย

·       ระบบบริหารร้านสาขาแบบเรียลไทม์/พีโอเอสออนไลน์

 

1) ระบบจัดซื้อ กระบวนการจัดซื้อจะเริ่มจากการที่ฝ่ายต่างๆ ทำใบขอซื้อ

 

 

บรรณานุกรม

สมควร วานิชสัมพันธ์, ชุดวิชา 99701 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ หน่วยที่ 7 
การวางแผนทรัพยากรองค์กร: มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช