จัดทำ “โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบบัญชีสำหรับ SMEs”

ลงนามความร่วมมือ จัดทำ “โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบบัญชีสำหรับ SMEs” ระหว่าง บมจ.คริสตอลซอฟท์ – ธนาคารทหารไทย – สสว.