2015

พิธีลงนามความร่วมมือจัดตั้ง SmartBiz knowledge Center

การลงนามในบันทึกความตกลงร่วมตามแผนส่งเสริมการใช้มาตรฐานกลางข้อความ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดับผู้ประกอบการ

CERTIFICATE OF PARTICIPATION