จัดแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษา

ลงนามความร่วมมือ จัดแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับ บมจ.คริสตอลซอฟท์

สนับสนุนโดย GMM Grammy สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง