รวมผลการแข่งขัน Smartbiz

ครั้งที่จำนวนคน/จำนวนทีมสถาบันที่ได้คะแนนสูงสุดผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด (ทีม2คน)สถานที่จัดแข่งขัน
VEC 1 : 2553312 คน/106 ทีมวิทยาลัยพณิชยการเชตุพนกิตติศักดิ์ ลือเลิศสกุลชัย, รวีวรรณ สิงห์โตทองวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
2553 Talent Contest388 คน/194 ทีมมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตอิสรา ทวนขุนทด, สมพร เนตรแสงสีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
VEC 2 : 2554992 คน/496 ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกัณติกาล เป็งตัน, หทัยชนก วัลย์ลดาวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
VEC3 : 25551,860 คน/930 ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรสุดาพร จ่าแสน, มลทิพย์ สุวรรณเล็กวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
VEC4 : 25565,748 คน/2,874 ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชวราลี มูซอ, นภาพร เกษสุขแสงวิทยาลัยเทคโนโลยี ภาคตะวันออก (อีเทค)
VEC5 : 25574,400 คน/2,200 ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการกาญจนา ศรีบัวรัตน์, นันทนัช คะอังกุวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
2558 : อุดมศึกษา
U-Challenge 1
332 คน/116 ทีมมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตปุลิน  คุณคำ, ดวงกมล เรืองเดชสกุลมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
VEC6: 25582,384 คน/1,192 ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายศุภวิชญ์ หน่อแก้ว, อัจฉราภรณ์ สุขแจ่มวิทยาลัยเทคโนโลยี ภาคตะวันออก(อีเทค)

รวมผลการแข่งขัน Smartbiz