อัตราภาษีหลักเกณฑ์ใหม่ ช่วงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

  • 0

อัตราภาษีหลักเกณฑ์ใหม่ ช่วงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563


Tags : 

สรุปอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ใหม่ทีออกมาและมีผลระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 

โปรแกรมบัญชี ฟรี!  https://www.crystalsoftwaregroup.com/download/

#Smartbiz Accounting #Crystal Pos