HOME  หน้าแรก    แนะนำแหล่งท่องเทียวยั่งยืน   การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์


ห้วยสะพาน
ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากการเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี เป็นแหล่งศึกษาดูงานเรื่องป่าชุมชนที่สำคัญแห่งหนึ่ง

 ข้อมูลพื้นฐาน
          ข้อมูลทั่วไป
          ประวัติความเป็นมา

 ข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว
          แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
          ของฝากของที่ระลึก
          ที่พัก
          สถานที่ท่องเที่ยว
          กิจกรรมท่องเที่ยว/กิจกรรมประจำปี
          การเดินทาง
        

 ข้อมูลพื้นฐาน
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ          ติดกับตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา และตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้             ติดกับตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน และตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก     ติดกับตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก       ติดกับตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง และ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอยกาญจนบุรี ตำบลหนองโรง 

    ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพนมทวน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 17 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองกระจันทร์, หมู่ที่ 2 บ้านห้วยสะพาน, หมู่ที่ 3 บ้านหนองโรง, หมู่ที่ 4 บ้านหลุมหิน, หมู่ที่ 5 บ้านห้วยด้วน, หมู่ที่ 6 บ้านนาพระยา, หมู่ที่ 7 บ้านวังรัก, หมู่ที่ 8 บ้านรางยอม, หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 บ้านหลุมหินเหนือ หมู่ที่ 11 บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 12บ้านรางขบ หมู่ที่ 13 บ้านบ่อหว้าน้อย หมู่ที่ 14 บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านหนองเสาธง หมู่ที่ 16 บ้านบำรุงรักษ์ หมู่ที่ 17 บ้านหนองสำโรง

ลักษณะทางภูมิประเทศ

    มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ และที่ราบเชิงเขาสลับกับเนินลูกฟูกทางด้านทิศเหนือ ที่ราบสลับกับที่ราบลุ่ม และพื้นที่ดอน มีหนองน้ำ ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ และที่ราบลุ่มสลับเนินเขาเตี้ย ๆ ทางด้านทิศตะวันตก โดยพื้นที่หมู่ 2 บ้านห้วยสะพานมีพื้นที่ติดกับป่าชุมชน และป่าสงวน ดินที่พบนั้นมีลักษณะเป็นดินปนทราย ทำให้ป่าไม้ที่เกิดในลักษณะดินแบบนี้มักพบเป็นป่าไม้เบญจพรรณ คือ ป่าเต็งรัง ในพื้นที่ 4 หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 14,826 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย 2,872 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 5,834 ไร่ และพื้นที่สาธารณะ 6,092 ไร่

จำนวนประชากร 

    จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,439 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,374 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพ 

    อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย อาชีพเสริม รับจ้าง

 ประวัติความเป็นมา 
ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากการเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี เป็นแหล่งศึกษาดูงานเรื่องป่าชุมชนที่สำคัญแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีประวัติศาสตร์การเรียกร้องสิทธิการจัดการป่ามาอย่างยาวนาน จากการพัฒนาป่าชุมชนส่งผลให้ชุมชนมีจิตสำนึกในการพัฒนา นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างรอบด้าน เกิดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ โดยทั้งหมดยึดโยงอยู่กับการคงอยู่ของป่าชุมชน ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนของชาวบ้านทุกคน ส่งผลให้ชุมชนได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ดังนี้

พ.ศ. 2542  รางวัลป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2542 จากกรมป่าไม้
พ.ศ. 2543  รางวัลชนะเลิศ “ตำบลเขียวขจีดีเด่น” จากมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2544  รางวัลชมเชย โครงการประกวด “ป่าชุมชนดีเด่น” ประเภทป่าบก จากกรมป่าไม้
พ.ศ. 2547  รับเกียรติบัตรโครงการวิจัยระดับดีเด่น จากเครือข่ายงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2548  รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดหมู่บ้านดีเด่นในการให้ความร่วมมือป้องกันไฟป่า 

จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

 รับโล่และรางวัลประเภทชุมชน รางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 7 จากปตท.
 รับโล่และรางวัลประเภทกลุ่มเยาวชน รางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 7 จากปตท.
 
 

 ข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว

 
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง โบราณสถานบ้านดอนเจดีย์ อยู่ในเขตอำเภอพนมทวนที่บ้านดอนเจดีย์ หลังโรงเรียนวันทุ่งสมอ กรมศิลปากรได้ทำการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2525 ได้พบโครงกระดูกในบริเวณนี้หลายร้อยโครง ตลอดจนดาบโบราณ กรามช้าง และเครื่องม้า ฯลฯ เป็นจำนวนมาก และซากเจดีย์สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ด้วย จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจดีย์ยุทธหัตถีที่แท้จริง แต่ยังหาหลักฐานยืนยันไม่ได้

 ของฝากของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ของฝากและของที่ระลึกที่จะนำติดไม้ติดมือกลับบ้านไปฝากได้นั้นเป็นสินค้าท้องถิ่น ผลิตจากฝีมือชาวบ้าน เช่น ข้าวเกรียบสมุนไพร ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม ขนมทองพับ ทองม้วนเนื้อตาล ตอไม้ประดิษฐ์ประดับนกสำลี เก้าอี้ก้านตาล เปลไม้ไผ่ หมวกก้านมะพร้าว กำไลและแหวนจากกระเถาวัลย์ทอง เครื่องประดับนิล แคบหมู ผ้าไหมแพร น้ำพริก 

   

 
ที่พักและโฮมสเตย์ ปัจจุบันชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีมีบ้านพักที่พร้อมจะเปิดเป็นโฮมสเตย์ทั้งหมด 35 หลัง ที่ผ่านมาผู้ที่มาพักโฮมสเตย์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มศึกษาดูงาน นักศึกษาที่เข้ามาทำงานวิจัยชุมชนและฝึกภาคปฏิบัติ แต่ก็เปิดบริการสำหรับนักท่องเที่ยวเช่นกัน 

 

 
สถานที่ท่องเที่ยว  ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี 

    ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี แหล่งเรียนรู้ในเขตโรงเร
  Hits: 1791 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 เนินเพิ่ม (23/12/2553)
 เปร็ดใน (23/12/2553)
 บ้านเขาเพ-ลา (23/12/2553)
 แหลมกลัด (23/12/2553)
 เชียงดาว (24/12/2553)
 บ้านวอแก้ว (24/12/2553)
 อัมพวา (24/12/2553)
 ตำบลพรุใน (24/12/2553)
 บ้านบางโรง (24/12/2553)
จำนวน 9 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1 ]