ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีได้รับเงินรางวัลจากสลากออมสิน

  • 0

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีได้รับเงินรางวัลจากสลากออมสิน


Tags : 
บริษัท ยู. จำกัด ได้มีข้อกำหนดในการเข้าทำงานกับบริษัทฯ โดยให้พนักงานต้องมีหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร หรือนำเงินสดมาฝากค้ำประกันการทำงานกับบริษัทฯ ตามจำนวนเงินที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า เงินที่พนักงานนำมาค้ำประกัน พนักงานควรจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินประกันดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้นำเงินดังกล่าวไปซื้อสลากออมสินหรือสลาก ธ.ก.ส. โดยซื้อในนามของบริษัทฯ และแยกสลากของพนักงานแต่ละคน เมื่อสลากของพนักงานแต่ละคนถูกรางวัล บริษัทฯ ก็จะนำเงินรางวัลนั้นมาจ่ายคืนให้กับพนักงานที่ถูกรางวัลทั้งจำนวน บริษัทฯ จึงขอทราบว่า
1. เงินรางวัลดังกล่าว บริษัทฯ ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือไม่
2. กรณีบริษัทฯ จ่ายเงินรางวัลคืนให้พนักงาน พนักงานที่ได้รับเงินรางวัลจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือไม่
1. กรณีบริษัทฯ กำหนดให้พนักงานต้องนำหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร หรือเงินสดมาเป็นประกันการเข้าทำงานตามจำนวนที่กำหนด โดยบริษัทฯ ต้องคืนให้พนักงานเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง เงินค้ำประกันดังกล่าวไม่ถือเป็นรายได้จากการประกอบกิจการ บริษัทฯ ต้องนำมาบันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนี้ แต่เมื่อบริษัทฯ นำเงินค้ำประกันดังกล่าวไปซื้อสลากออมสิน หรือสลาก ธ.ก.ส. ในนามของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสลากดังกล่าว ตามมาตรา 453 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ถูกรางวัลจากสลากดังกล่าว บริษัทฯ ต้องนำรายได้ที่ได้รับไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทฯ มีสิทธินำเงินรางวัลที่จ่ายให้พนักงาน มาถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีบริษัทฯ นำเงินรางวัลที่ได้รับจ่ายให้พนักงาน เงินที่พนักงานได้รับเข้าลักษณะเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร พนักงานต้องนำเงินที่ได้รับไปรวมคำนวณในการยื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากรด้วย
Credit : www.rd.go.th

Leave a Reply