BOQ & Construction Industry

BOQ Construction, BOQ, Bill of Quantities

โปรแกรม FORMULA BOQ และ FORMA BOQ

เหมาะสำหรับธุรกิจก่อสร้าง งานรับเหมา งานจ้างทำทั้งสินค้าและบริการ รับออกแบบ ตกแต่ง รับต่อเติมปรับปรุง รับติดตั้งงานระบบต่างๆ เช่น งานไฟฟ้า งานประปา โทรศัพท์ เป็นต้น รองรับการให้บริการแบบรวมค่าของหรือสินค้าและค่าแรง งานประเภทบริการต่างๆ ที่ต้องแยก JOB หรืองานขายสินค้าแบบต้องสั่งทำเฉพาะ

***BOQ (Bill of Quantities) คือ รายการแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง ที่ถอดมาจากแบบก่อสร้างอย่างละเอียด ทั้งแบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง และแบบวิศวกรรมงานระบบต่างๆ

รายละเอียดใน BOQ จะแยกเป็นหมวดหมู่งาน เช่น งานเตรียมพื้นที่ งานโครงสร้าง งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานพื้น งานทาสี งานระบบไฟฟ้า เป็นต้น โดยแจกแจงเป็นรายการต่างๆ ในแต่ละหมวด ซึ่งจะมีการระบุประเภท ขนาด และราคาของวัสดุ รวมถึงปริมาณหรือพื้นที่ที่ใช้ และค่าแรงในแต่ละรายการ

BOQ ยังช่วยคุมการวางแผนซื้อและจัดส่งสินค้าให้ทันตามกำหนดการก่อสร้างอีกด้วย