CRM Product

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relation Management : CRM) จะทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาผนวกกับการเรียกใช้ข้อมูลจากโปรแกรมบัญชีหรือ ERP ที่มีอยู่ในองค์กร เช่น การรวมเอาระบบอัตโนมัติหลายอย่าง มาอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ไม่ว่า จะเป็นการขาย การตลาด และการบริการ ซึ่งลูกค้าสามารถได้รับการต้อนรับจากระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้ การมีซอฟท์แวร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ ทำงานและฐานข้อมูลขึ้นมาเพื่อช่วยปฏิบัติการทางธุรกิจ เรียนรู้ความต้องการของลูกค้า จัดเก็บพฤติกรรม การบริโภคของลูกค้า และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและธุรกิจระบบ CRM ทำให้พนักงานสามารถ ทำงานได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย ลดความเครียดของพนักงาน การกระจายงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ อำนวยความสะดวกด้านการบริการให้แก่ ลูกค้า งานหลักของระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ามีดังต่อไปนี้

การจัดการเรื่องการติดต่อ (Contact Management) โปรแกรม CRM จะช่วยในด้านการขาย การตลาด การบริการอย่างมืออาชีพ และช่วยเก็บข้อมูลลูกค้า ซึ่งมีความสัมพันธ์กันที่ผ่านมาเอาไว้ เพื่อนำมาช่วยวางแผนในการเป็นช่องทาง ในการติดต่อกับลูกค้า ซึ่งจะเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำหรับการทำธุรกิจติดต่อกับลูกค้าแบบครบวงจร สารสนเทศที่ดึงดูดลูกค้าก็คือ สิ่งที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้ง่าย เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเลกทรอนิคส์ เว็ปไซต์ การขายปลีก การรับข้อมูลจากจุดบริการและการติดต่อส่วนบุคคล ระบบ CRM จะจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเอาไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งรวมกันเป็นสารสนเทศบัญชีลูกค้า (Customer Account Information) และให้ลูกค้าติดต่อกับบริษัทได้โดยผ่านอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และเครือข่ายอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังการขาย การตลาด การบริการ และการประยุกต์ใช้ในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าในลักษณะอื่น ๆ

การขาย (Sales Management) ระบบ CRM ช่วยจัดการด้านการขายด้วยซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ และข้อมูลของบริษัทยังมีประโยชน์นำมาช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านการขาย ซึ่งทำให้การขายสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น ระบบสนับสนุนที่ว่านี้ รวมไปถึงโอกาสการขาย ของผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการอ้างการขาย ระบบ CRM นั้นสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจเช็ค สถานะทางบัญชี ประวัติต่าง ๆ ได้และแจ้งยอดขายผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถโทรเข้ามาฝากเงินตาม ยอดขายของตนเอง หรือ การลงทุนที่ตนเองได้ลงทุนกับบริษัทเอาไว้ได้

การตลาด (Marketing Management) ระบบ CRM ช่วยให้การทำการตลาดแบบมืออาชีพประสบความสำเร็จ เนื่องจากเป็นการ ช่วยส่งเสริมการขายได้โดยตรงด้วยระบบอัตโนมัติ เช่น ทำให้การตั้งเป้าหมาย ทางการตลาดได้รับผลดี ช่วยในการจัดตาราง ทำการตลาด และช่วยติดตาม การส่งอีเมล์ไปยังลูกค้าได้โดยตรง ระบบ CRM เป็นซอฟท์แวร์ช่วยด้านการทำตลาด และลูกค้าสามารถได้รับข้อมูลตอบกลับ จากระบบฐาน ข้อมูล อีกทั้งยังช่วยในการวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ นอกจากนี้ระบบ CRM ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น เมื่อลูกค้าทำการร้องขอข้อมูลเข้ามา จะได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเรื่องการขายหรือการบริการ

การบริการและการสนับสนุนลูกค้า (Customer Service and Support) ระบบ CRM ช่วยจัดการด้าน การบริการด้วยซอฟท์แวร์ที่ สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล ของลูกค้าได้ด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้ เช่น ฐานข้อมูลการขาย และการตลาด แบบมืออาชีพ ระบบ CRM ช่วยสนับสนุนลูกค้า โดยที่ผู้บริหาร สามารถเพิ่มปรับปรุง, มอบหมายงาน, และจัดการการร้องขอด้านการบริการที่ลูกค้าร้องขอเข้ามาได้ ซอฟท์แวร์ศูนย์กลางโทรศัพท์ (Call Center) เหมือนเป็นตัวแทนสนับสนุนบริการลูกค้า ซึ่งมีความชำนาญและมีสิทธิ์อำนาจตามแต่ละชนิดของการบริการร้องขอ โปรแกรม Help Desk ช่วยในการบริการลูกค้า ซึ่งมีปัญหา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้า และ การบริการช่วยจัดการข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์กัน ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา

FORMA CRM

FORMA CRM (Forma Customer Relationship Management)

คือโปรแกรมที่รองรับงานทางด้านการตลาดขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะช่วยในการจัดเตรียมฐานข้อมูลให้พร้อมสำหรับวางแผนงานด้านการตลาด (Marketing Plan) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด กำหนดตลาดเป้าหมายกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ จัดทำแผนภาพตลาด รวมทั้งเพื่อจัดกลุ่มและวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ CRM ที่มีประสิทธิผล (Effectiveness) และ ประสิทธิภาพ (Efficiency)สูงสุด โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการหาลูกค้าใหม่(Customer Acquisition) การรักษาลูกค้าปัจจุบัน (Customer Relation) และการดึงลูกค้าเก่าให้กลับมาเป็นลูกค้าอีก (Customerution-back Strategy) ด้วยการสร้างความไว้วางใจ (trust) และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า

จุดเด่นของ Forma CRM คือ ความยืดหยุ่นต่อการใช้งานของแต่ละองค์กร เพราะสามารถ modify ให้เหมาะกับลักษณะงานได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

FORMULA CRM

โปรแกรม FORMULA CRM ประกอบด้วยฟังก์ชั่นงานต่างๆ เพื่อให้ท่านรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าได้ด้วยดี เพิ่มยอดขาย ,การ re-purchase ด้วยความสามารถในขนาด ที่เหมาะกับธุรกิจของท่าน ประกอบด้วยระบบต่างๆ โดยย่อ คือ ระบบ Call Center ,Lead Management , Customer Management ,Campaign Management ,Channel Management ,Task Management ,Service Management
Lead Management ระบบ จัดการบริหารกลุ่มเป้าหมายใหม่ ที่หามาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้าง potential ใหม่ให้กับธุรกิจของท่าน โดยผ่านเทคนิคต่างๆของการตลาด เช่น ติดต่อทางโทรศัพท์ นัดพบ ส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ ติดตามลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นลูกค้าของท่าน
มีระบบการจัดการข้อมูลซ้ำซ้อน ที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ
สามารถบันทึกแหล่งช่องทางการได้มาของรายชื่อ กลุ่มเป้าหมายได้ทีละมากๆ
สามารถ Assign การใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ให้กับทีมขายได้
ติดตามการใช้ข้อมูล ของทีมขาย ที่ Assign ไว้ได้
สามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ เหตุผล ผลการติดต่อ ในระหว่างการติดต่อได้
สามารถลงเวลานัดหมาย เพื่อติดต่อกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งข้อความ Alert
สามารถ Assign Campaign ที่ต้องการเร่งยอดขาย ให้กับทีมขายได้ เพื่อให้เหมาะกับความถนัดของทีมขาย
สามารถกำหนดกลุ่ม Campaign ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การปิดยอดขายของทีมขายง่ายขึ้น
แสดงรายละเอียด Campaign และ ภาพ ให้กับทีมขาย เพื่อให้การขาย มีมาตรฐานเดียวกัน และให้ทีมขาย มีอารมณ์ร่วมไปกับการอธิบายให้ลูกค้าเป้าหมายฟัง
สามารถให้กลุ่มเป้าหมาย ทำแบบสอบถาม ที่ได้กำหนดไว้แล้ว เพื่อสอบถามความพึงพอใจ หรือ การสำรวจ หรือ ข้อมูลเพิ่มของสินค้าและบริการ หรือ อื่นๆ
รายงานการติดตามความคืบหน้า ของการขาย และการใช้ข้อมูล เพื่อเร่งยอดขาย
กำหนดสิทธิ์ของการจัดการบริหารข้อมูล ได้หลายระดับ
แสดงรายการ Follow up เพื่อให้ติดตามงานต่าง ๆ ได้ ไม่ต้องใช้กระดาษ สามารถแบ่งงาน และกระจายงานให้พนักงานคนอื่นได้

Customer Management ระบบจัดการบริหารข้อมูลลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้าที่มาจากกลุ่มเป้าหมายในระบบ หรือ บันทึกข้อมูลใหม่ จากแหล่งต่างๆ
สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เพิ่มว่าซ้ำหรือไม่ ตามที่ ได้กำหนดไว้ด้วยว่าต้องการตรวจสอบข้อมูลซ้ำอะไรบ้าง เช่น ตรวจซ้ำ ชื่อ,นามสกุล,เบอร์โทรศัพท์ ถ้าพบว่ามีข้อมูลซ้ำ จะเตือนให้ผู้ใช้ได้ทราบ และถามผู้ใช้ต่อว่าต้องการเพิ่มหรือไม่ ถ้าผู้ใช้ต้องการเพิ่มก็สามารถทำได้ ก็จะได้ account ลูกค้าเพิ่มอีก แต่ถ้าไม่ต้องการเพิ่มจะเรียกข้อมูลที่มีอยู่แล้วขึ้นมาแสดง
สามารถกำหนดให้ทีมงานที่ดูแลลูกค้า เห็นและแก้ไข ข้อมูลลูกค้าของตนเองเท่านั้น หรือ ในบริษัทเห็นทั้งหมด

Contact Management ระบบจัดการบริหารข้อมูลบุคคลที่ติดต่อกับลูกค้า สามารถเก็บทุกประเภท Contact ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า บันทึกข้อมูล Contact ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น Suppler ของบริษัท เป็นต้น
ลูกค้า 1 รายสามารถมีได้หลาย Contact
สามารถจัด Priority ของ Contact ของลูกค้า
ข้อมูล Contact ที่สามารถบันทึกลงระบบ หลากหลายมิติ เช่น ข้อมูลทั่วไป , รูปภาพ รูปถ่าย หรือ Logo ,ที่อยู่ ข้อมูลช่องทางการติดต่อ, เก็บประวัติการติดต่อ ผลการติดต่อ สาเหตุ หมายเหตุ ฯลฯ

Campaign Management ระบบการจัดการบริหารข้อมูล Campaign ต่างๆ ของบริษัท ซึ่งเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งของการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษํท
จัดกลุ่ม Campaign ตามจุดประสงค์ของการตลาด
กำหนดเป้าหมายให้กับ Campaign ได้
กำหนดระยะเวลาของ Campaign ได้ และแสดงใน Calendar เพื่อสะดวกในการติดตามข้อมูลข่าวสาร
กำหนด Campaign ให้กับทีมขายได้
กำหนด ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ให้กับ Campaign ได้

Channel Management มีช่องทาง ที่ให้บริษัทท่าน สามารถติดต่อกับลูกค้า ได้หลากหลาย เช่น
Marketing E-mail มีหน้าจอสำหรับส่ง E-mail โดยไม่ต้องเปิดโปรแกรมอื่นๆ อีก การส่ง E-mail สามารถส่งในรูปแบบ HTML และ Text Format ได้ พร้อมทั้งตั้งเวลาการส่ง E-mail ล่วงหน้าได้ การส่ง E-mail จะเห็นรายชื่อของตนเองเท่านั้น การส่ง E-mail ส่งได้มากถึง 30,000 E-mail ในแต่ละครั้ง และเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลเพื่อทราบการติดต่อกับลูกค้า และสามารถติดตามผลการส่งได้
SMS สามารถเลือกลูกค้าที่จะส่งข้อมูลทาง SMS และตั้งเวลาการส่งได้ ชื่อที่ส่ง SMS สามารถเลือกแบบไม่มีชื่อ หรือ ระบุชื่อก็ได้
FAX สามารถให้ลูกค้าส่ง FAX เข้ามาในระบบได้
Direct Mail สามารถพิมพ์ Label เพื่อส่งจดหมายให้ลูกค้าได้
Customer Web Site สามารถรับข้อมูลลูกค้า จากทางหน้า Web Site ของบริษัทท่านได้ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบได้ทันที เช่น ข้อมูลข้อเสนอแนะ ข้อมูลติชม ข้อมูลOrder ,Quotation เป็นต้น

Service Management
ระบบจัดการบริหารข้อมูลการตอบคำถาม การแก้ไขปัญหา ให้กับลูกค้า ( Customer Support )
Task Management ระบบจัดการบริหาร งานต่างๆ ที่ต้องติดต่อกับลูกค้า เช่น งานแจ้งลูกค้าทราบ แจ้งเพื่อConfirm งานรับข้อติชม ข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขรีบด่วน งานสั่ง Order เป็นต้น สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

โปรแกรม AutoFlight CRM ประกอบด้วยฟังก์ชั่นงานต่างๆ เพื่อให้ท่านรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าได้ด้วยดี เพิ่มยอดขาย ,การ re-purchase ด้วยความสามารถในขนาด ที่เหมาะกับธุรกิจของท่าน ประกอบด้วยระบบต่างๆ โดยย่อ
คือ Contact รายละเอียดลูกค้า
สามารถเรียกดูข้อมูลลูกค้าจากฐานข้อมูลลูกค้าที่เชื่อมต่อกับ ERP หรือโปรแกรมบัญชี AutoFlight ได้ทันทีโดยไม่ต้อง re-key
สามารถดูประวัติการติดต่อกับลูกค้า , ประวัติลูกค้า ,ประวัติการนัดหมายกับลูกค้า ลดความยุ่งยากในการบันทึก การค้นหาเอกสาร
สามารถดูรายละเอียดจากระบบบัญชี / ERP อาทิ เรียกดูประวัติการสั่งซื้อสินค้า , รายการสินค้าค้างส่ง , ยอดคงคลังของสินค้า
สามารถบันทึกรายละเอียดการติดต่อ
สามารถระบุประเภทของการติดต่อ โดยจัดแบ่งตามนโยบายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับ
ธุรกิจของท่านได้อย่างเหมาะสม
สามารถระบุสถานะของการติดต่อ เช่น ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หรือต้องประสานงานต่อ …..
สามารถแยกรายการ contact ตามลูกค้าและเวลาที่ติดต่อได้
สามารถตรวจสอบลูกค้าที่พนักงานดูแลได้ ทำให้ติดตามการทำงานได้ชัดเจนขึ้น
แสดงรายการ Follow up เพื่อให้ติดตามงานต่าง ๆ ได้ ไม่ต้องใช้กระดาษ สามารถแบ่งงาน และกระจายงานให้พนักงานคนอื่นได้
Appointment การนัดหมาย
สามารถระบุชื่อของผู้ติดต่อ , เรื่องที่จะเข้าไป และ เรื่องที่จะนำเสนอ
สามารถระบุวันที่และเวลา ที่จะนัดหมายเข้าพบกับลูกค้า
สามารถระบุสินค้า , catalog หรือสิ่งของที่จะนำไปนำเสนอ
มีการระบุสถานะของการนัดหมาย เช่น ปกติ, มีการยกเลิก, มีการขอเลื่อน พร้อมระบุวันที่ที่มีการนัดครั้งต่อไป เพื่อป้องกันการลืมของพนักงาน

Visit Report การเรียกดูรายงานการเยี่ยมเยียนลูกค้า
สามารถเรียกดูรายละเอียดของการเข้าพบ
สามารถเรียกดูผลของการเข้าพบ เพื่อให้ติดตามความคืบหน้าได้อย่างเหมาะสม
ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้ โดยที่สามารถ focus ที่งานโครงการได้เพิ่มเติม

สนใจติดต่อได้ที่ 085-914-9275 หรือ 0-2732-1800