ERP product

FORMA ERP (Enterprise Resource Planning) คือซอฟท์แวร์ที่เชื่อมโยงระบบต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกัน ทั้งระบบงานทางด้านบัญชี และการเงินที่เป็นส่วนแบ็คออฟฟิศ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการผลิต ตลอดจนระบบการกระจายสินค้า ด้วยความสามารถในการเชื่อมโยงระบบต่างๆที่มีอยู่ในองค์กรนี้เอง จึงทำให้ทุกฝ่ายทำงานอย่างต่อเนื่อง สะดวก และลดขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำในการตัดสินใจทางธุรกิจอีกด้วย องค์กรยุคใหม่จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT (Information Technology) เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรในทุกๆด้าน หนึ่งในหลายๆระบบที่องค์กรมองหาเพื่อพัฒนา ศักยภาพใน การผลิต คือ ระบบ MRP (Materials Requirement Planning) ซึ่งเป็นระบบช่วยวางแผนทางด้านการผลิต การจัดการวัตถุดิบและเครื่องจักร ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิต (Manufacturer) สามารถบริหารปริมาณสินค้าคงคลังและมีการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถคำนวณราคาต้นทุน ในการผลิตที่แท้จริงได้อีกด้วย Forma MRP สามารถทำงานแยกอิสระ หรือเชื่อมโยงกับระบบ Forma Financial ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้กับอุตสาหกรรมในหลายประเภท ทั้งแบบการผลิตตามสั่ง (Make to Order) และแบบการผลิตเพื่อเก็บเข้าคลัง (Make to Stock), แบบ Discrete , Repetitive, Assembly, Batch และ Job Shop

FORMULA ERP ระบบการจัดการทางการเงินประสิทธิภาพสูงเป็นระบบบัญชีที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ตั้งแต่การ Online Post, Online Update และOnline Correction ระบบทั้งหมด คือระบบซื้อ, ระบบขาย, ระบบลูกหนี้, ระบบเจ้าหนี้, ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบบัญชีแยกประเภท,ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบเช็ค และเงินฝากธนาคาร, ระบบงบประมาณ, ระบบ Costing ระบบ Consolidate, ระบบสกุลเงินต่างประเทศ, ระบบภาษี ระบบรักษาควมปลอดภัย และระบบบำรุงรักษาข้อมูล สามารถคำนวณยอดรวมต่างๆ ได้ถูกต้องและง่ายดายต่อผู้ใช้งาน แม้ในการยกเลิกรายการ
ระบบก็ทำการกลับบัญชีให้อัตโนมัติ Crystal FORMULA จึงเป็นทั้ง ผู้รักษา ผู้แจกแจง และผู้ตรวจสอบข้อมูลในคราวเดียวกัน Crystal FORMULA มีระบบ Management Information System (MIS) และระบบวิเคราะห์การเงิน (Financail Analysis System) สำหรับผู้บริหารในการนำข้อมูลไปใช้ ประกอบการตัดสินใจบริหารโดยเฉพาะเมื่อระบบการจัดการ ระบบวิเคราะห์ ผนวกกับข้อมูลการเงิน ฝ่ายบริหารจะรู้ถึงสถานะภาพที่แท้จริงได้ในทันที ทำให้ธุรกิจมีการปรับกลยุทธ์ได้รวดเร็ว และมีความพร้อมต่อการรับมือกับธุรกิจข้ามชาติที่ใช้ IT เป็นอาวุธ

STANDARD FEATURES OF FORMULA

 • โปรแกรมบัญชี สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะเก็บข้อมูลมากขนาดไหนก็ตามทำให้ไม่เสียข้อมูลที่บันทึกมาแล้วหลายๆ ปี และยังสะดวกต่อการปรับระบบบัญชี หรือแก้ไข รหัสต่างๆได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • โปรแกรมบัญชี สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดปี และพิมพ์ดูข้อมูลได้ทันที โดยไม่ต้องยกยอดมา หรือโอน รายการต่าง ๆ แม้จะเป็นรายการข้ามงวด โปรแกรมก็จะคำนวณให้อย่างถูกต้อง เพราะการทำงานเป็นแบบ ONLINE TRANSACTION PROCESSING แต่ก็สามารถเลือกบันทึกรายการเป็นแบบ BATCH ได้เช่นกัน ทำให้เริ่มการทำงานในรอบบัญชีใหม่ได้ทันที ไม่ต้องโอนกลับไปกลับมา และยังเริ่มรอบบัญชีใหม่ได้ทันที ถึงแม้บัญชีของปีเก่าจะยังไม่เรียบร้อย
 • โปรแกรมบัญชี สามารถตัดเก็บ ตัดต่อ โยกย้ายข้อมูล เป็นบริษัท เป็นสาขาเฉพาะข้อมูลใหม่หรือ ทั้งหมดก็ได้
 • โปรแกรมบัญชี สามารถบันทึก VOUCHER แบบ COMPOUND ENTRY (เดบิตและเครดิตกี่รายการก็ได้) และยังจัดกลุ่มบัญชีให้ยันกันเป็นชุดๆได้ใน VOUCHER ใบเดียวกันอย่างอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถออกบัญชีรูปตัว T ได้อย่างสมบรูณ์และตรวจกลับไปยังเอกสารต้นตอ ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามประกาศของกรมสรรพากร
 • โปรแกรมบัญชี สามารถ บันทึกเอกสารหลายชนิดใน VOUCHER ใบเดียวกันได้ เช่น ใบรับรองหัก ณ ที่จ่าย, เช็ค,ใบโอนสินค้าข้ามคลัง,ใบเบิกสินค้า, INVOICE, ใบเสร็จ ฯลฯ ทำให้สามารถตรวจสอบยันยอดเอกสาร ต้นตอ (DRILL DOWN) ทุกหน่วยงานได้ลึก และละเอียดที่สุดในเมนูเดียว และมีความยืดหยุ่นสูง
 • โปรแกรมบัญชี สามารถ กำหนด FISCAL YEAR ให้เป็นวันไหนก็ได้ ไม่บังคับว่าต้องเป็นวันที่ 01 เดือน 01 หรือ วันที่ 01 เดือน 04 เท่านั้นและออกรายงานตาม FISCAL YEAR หรือตามปีปฎิทินได้อย่างถูกต้อง
 • โปรแกรมบัญชี สามารถ บันทึกรายการแบบปีละ 12 งวด ตามธรรมชาติไม่จำกัด โดยไม่ต้องใช้เทคนิค 13 งวด …15 งวด … 18 งวด … 24 งวด … ฯลฯ (เพราะต้องมีงวดที่ใช้ปิดบัญชีหรือ POST) ที่น่าสับสนอีกต่อไป
 • โปรแกรมบัญชี สามารถออกแบบระบบบัญชีของไทยให้รองรับโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ สามารถทำ RESPONSIBILITY ACCOUNTING ได้หลายระดับชั้น
 • โปรแกรมบัญชี สามารถ ออกแบบงบได้อย่างง่ายดาย ไม่จำกัดจำนวนงบ โดยออกแบบเพียงครั้งเดียว เพื่อใช้ พิมพ์งบได้หลายรูปแบบ ทั้งรายการที่เป็นยอดสะสม งบประจำงวด งบรวมบริษัท งบแต่ละแผนก งบ รวมหลายแผนก งบช่วงวันใดวันหนึ่ง หรือช่วง 9,999 ปี รวมทั้งงบเปรียบเทียบรายไตรมาส เปรียบเทียบแต่ละเดือน หรือเปรียบเทียบ 3 ปี
 • โปรแกรมบัญชี สามารถ เริ่มงานได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องใส่ยอดยกมาของงวดก่อน เพราะสามารถมา บันทึกภายหลังได้ ทำให้ไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลของงวดก่อนให้ครบถ้วน หรือถูกต้องเรียบร้อยก็สามารถเริ่มระบบใหม่ได้ทันที
 • โปรแกรมบัญชี สามารถ รับ-ส่งข้อมูลไปมาระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ ระหว่างบริษัทกับบริษัท หรือจากหลาย SITE มารวมที่ส่วนกลาง หรือระหว่างผู้ใช้งานกับสำนักงานบัญชี โดยส่งข้อมูลผ่านแผ่น DISKETTE, ZIPDISK, CD-R, CD-RW, TAPE, MODEM หรือ INTERNET ก็ได้
 • โปรแกรมบัญชี เลือก ใช้ NOS(NETWORT OPERATING SYSTEM) หรือเครื่องแม่ข่าย ได้อย่างหลากหลาย (MULTI PLATFORM) ไม่ว่าจะเป็น WINDOWS NT , WINDOWS 2000 ,WINDOWS 2003, WINDOWS 2008 ,WINDOWS 2012 ,NOVELL NETWARE หรือแม้แต่ LINUX SAMBA ซึ่งเป็น FREE SOFTWARE

STANDARD FEATURES OF FORMULA

 • โปรแกรมบัญชี รอง รับการบันทึกสมุดรายวันได้มากถึง 20,000 เล่ม ทำให้จัดการกับรายการ VOUCHER ที่มี ความหลากหลาย และมีความซับซ้อน เช่น การแยกเล่มสมุดเงินสดเพื่อจัดทำงบกระแสเงินสด สมุดบัญชี ธนาคาร เพื่อจัดทำบัญชีแยกประเภท ของแต่ละสมุดบัญชีธนาคาร หรือสมุดรายการปรับปรุงที่มีความ หลากหลายได้มากเกินกว่าที่คาดไว้
 • โปรแกรมบัญชี สามารถ คำนวณต้นทุนได้อย่างถูกต้องอย่างแท้จริง แม้ว่าจะบันทึกเอกสารสลับลำดับรายการ หรือวันที่ก็ตามสามารถบันทึกรายการรับสินค้าเข้าคลังเพื่อขายก่อน แล้วจึงย้อนกลับมาบันทึกต้นทุน ในภายหลังได้ หรือจะบันทึกรายการขายก่อน แล้วจึงค่อยบันทึกรับสินค้าเข้าคลังพร้อมบันทึกต้นทุนก็ได้
 • โปรแกรมบัญชี สามารถ ลงบัญชีซื้อ-ขาย-จ่าย-รับ ได้ละเอียด ทุกรูปแบบอย่างอัตโนมัติ ไม่ใช่เฉพาะรายการซื้อ-ขายสินค้าสำเร็จรูป,วัตถุดิบ หรือ บริการ เท่านั้นแต่รวมไปถึงรายการสินทรัพย์ วัสดุสิ้นเปลือง สินค้ากึ่งสำเร็จ วัสดุประกอบ อะไหล่ รายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆครบถ้วนตามหลักวิชาการบัญชี
 • โปรแกรมบัญชี สามารถ พิมพ์รายงานภาษีซื้อเฉลี่ยคืนบางส่วนได้ทั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ และจำนวนเงิน รองรับธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุน, การลดหย่อนภาษี หรือแม้แต่ได้รับยกเว้นภาษี
 • โปรแกรมบัญชี สามารถสับสวิทซ์หน้าจอรายงานต่าง ๆ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษกลับไปกลับมาได้ ทุกรายงานที่มีในระบบ
 • โปรแกรมบัญชี สามารถคำนวณค่าเสื่อมและลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ เพียงแค่บันทึกทะเบียนสินทรัพย์ !!! แถมแก้ไขปัดเศษและลงบัญชีให้ใหม่ อย่างง่ายดาย
 • EPR สามารถ ทำ ON-LINE UPDATE และ ON-LINE CORRECTION และเลือกที่จะ POST โดยอัตโนมัติเมื่อบันทึกรายการ หรือจะพักรอไว้ตรวจสอบรายการให้ถูกต้องก่อนก็ได้
 • EPR สามารถ ปรับแต่งผังบัญชีเองใหม่ทั้งหมด หรือใช้ผังตัวอย่างจากโปรแกรมที่เป็นมาตรฐานได้ทันทีเหมาะกับธุรกิจที่ระบบ บัญชียังไม่เป็นมาตรฐาน

Solution ตามขนาดธุรกิจของลูกค้า

ประโยชน์จาก ERP และมูลค่าทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

✅ ERP ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ ROI เนื่องจากการเชื่อมต่อระบบทั้งบริษัท
✅ ERP ช่วยปรับปรุงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ ช่วยการตัดสินใจจากข้อมูลแบบเรียลไทม์และถูกต้อง
✅ ERP ช่วยจัดการและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแล และแม้แต่ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการไม่ปฏิบัติตามอย่างทันที
✅ ERP ช่วยลดความเสี่ยงในดำเนินการทางธุรกิจ ลด Human Error และช่วยเพิ่มเวลา การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาในการสื่อสาร การประสานงาน
✅ ERP ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของSupply chain และ distributor
✅ ERP มีความสามารถในการปรับขนาด และ โครงสร้างพื้นฐาน ทำให้การดำเนินงานที่คล่องตัว
✅ ERP เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ Customers , Partner , Supplier จากฐานข้อมูล