FORMULA AVATAR

 • เป็นระบบบัญชี  ERP ขนาดใหญ่ สำหรับองค์กรที่ต้องการยกระดับการบริหารงานขึ้นสู่ระดับสูง
 • รองรับการบริหารงานแบบ Performance base รองรับ Responsibility center ได้ แบบ multi-dimensional คือ ระดับกลุ่มบริษัทและบริษัทลูก ระดับสาขา/ฝ่าย/แผนก ระดับแผนงาน/โครงการ/งาน ระดับกลุ่ม     งาน/พนักงาน ระดับสายการผลิต/สายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
 • เป็น ERP ที่โดดเด่นในด้านการบริหารต้นทุน รองรับต้นทุนหลากมิติ ได้แก่ ต้นทุนมาตรฐานทั่วไป จนถึงต้นทุนเฉพาะเจาะจง ให้ตัวเลขที่แม่นยำสูงสุด
 • มีระบบ Alert system ตามปฏิทินงาน และการแจ้งเตือนอัตโนมัติของแต่ละ user
 • รองรับระบบฐานข้อมูลทุกประเภท รวมทั้ง Free database ชื่อดัง เช่น MySQL เป็นต้น
 • มีระบบรายงานทั้ง 3 ลักษณะ ได้แก่ รายงานสำคัญที่ห้ามแก้ไขพร้อมพื้นหลังลายน้ำและ Time stamp รายงานที่ drill down ได้ มีระบบ inquiry ที่ฉลาด และรายงานแบบอัจฉริยะ Business Intelligence (BI)
 • รองรับกระบวนการทำงานตลอดทั้ง flow ตั้งแต่การสืบราคา เสนอราคา สั่งซื้อ สั่งขาย ออกใบกำกับ ตั้งหนี้ ชำระหนี้ คำนวนต้นทุน ผลกกำไร และการตรวจสอบ วิเคราะห์ทั้งหมด
 • เป็นระบบที่สมบูรณ์ทั้งด้านการทำงานและความปลอดภัย โดย FORMULA Avatar จะมีการกำหนดชั้นความลับทุกระดับ ตั้งแต่แบ่งผู้ใช้ระดับบริษัท ระดับสาขา ระดับเมนูโปรแกรม และสามารถแยกตามเล่มเอกสาร มิ  ให้ผู้ใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าได้ เช่นฝ่ายคลังสินค้าไม่ให้เห็นราคาทุน ฝ่ายขายไม่ให้เห็นเอกสารซื้อและ supplier
 • มีระบบนโยบายราคา ทั้งราคากลาง ราคาตามกลุ่มลูกค้า ราคาตามลูกค้ารายตัว และมีสัญญาราคาที่รองรับลึกยิ่งขึ้นตามช่วงเวลาที่ตกลงแผนการตลาด เพื่อรองรับแผนการทำ price list และ promotion ที่หลากหลาย
 • มีระบบรักษาความปลอดภัยในระดับลึก สามารถตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงจากการทำงานปกติหรือการลักลอบแก้ไข ที่แม้แต่ผู้ใช้ระดับ super user ก็ไม่สามารถแก้ไขได้
 • FORMULA Avatar ยังให้ความยืดหยุ่นสูงสุด ที่ไม่อาจพบได้ในโปรแกรมทั่วไป คือ ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนชื่อเมนู ชื่อ field และข้อความต่าง ๆ บนจอภาพให้เข้ากับความต้องการของแต่ละองค์กรได้ โดยไม่ต้องให้โปรแกรมเมอร์ทำให้ รวมทั้งสามรถเปลี่ยน ภาพพื้นหลัง ( Background ) ในโปรแกรม  ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือขององค์กรได้ เพื่อการทำงานที่มีบรรยากาศที่ดีของผู้ใช้ได้