FORMULA SQL

ระบบบัญชี : Formula Financial and Accounting
Formula Super GL
ระบบบัญชีที่ทำงานแบบ Back Office เป็นการทำงาน ผ่านใบสำคัญ ลงบัญชี เพียงบันทึก Voucher และ Source Document ก็สามารถพิมพ์ รายงานเอกสาร ทางด้านบัญชีและภาษีอากรได้ครบและถูกต้อง ผู้ใช้ สามารถออกแบบรายงาน งบการเงินได้ง่าย ๆ และทำการ Export เป็นรูป แบบของ Lotus, Excel ฯลฯ เชื่อมโยงกับ Front Office เพื่อความสะดวกในเรื่องของเอกสาร ลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล

 

ระบบ ERP : Formula ERP : series
ระบบการจัดการทางการเงินประสิทธิภาพสูงเป็นระบบบัญชีที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ตั้งแต่การ Online Post, Online Update และOnline Correction ระบบทั้งหมด คือระบบซื้อ, ระบบขาย, ระบบลูกหนี้, ระบบเจ้าหนี้, ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบบัญชีแยกประเภท,ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบเช็ค และเงินฝากธนาคาร, ระบบงบประมาณ, ระบบ Costing ระบบ Consolidate, ระบบสกุลเงินต่างประเทศ, ระบบภาษี ระบบรักษาควมปลอดภัย และระบบบำรุงรักษาข้อมูล สามารถคำนวณยอดรวมต่างๆ ได้ถูกต้องและง่ายดายต่อผู้ใช้งาน แม้ในการยกเลิกรายการ ระบบก็ทำการกลับบัญชีให้อัตโนมัติ Crystal FORMULA จึงเป็นทั้ง ผู้รักษา ผู้แจกแจง และผู้ตรวจสอบข้อมูลในคราวเดียวกัน

 

ระบบผลิต : Formula Manufacturing
Program MRP (Manufacturing Requirement Planning: MRP software) ระบบที่ช่วยวางแผนทางด้านการผลิตการจัดการวัตถุดิบและเครื่องจักร ซึ่งช่วยให้ ผู้ผลิต(Manufacturer) สามารถบริหารปริมาณสินค้าคงคลังและมี การใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ ประกอบการสามารถคำนวณราคาต้นทุน ในการผลิตที่แท้จริงได้อีกด้วย Program MRP สามารถทำงานแยกอิสระ หรือเชื่อมโยงกับ Program Accounting Financial ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้กับอุตสาหกรรมในหลายประเภท ทั้งแบบการผลิตตามสั่ง (Make to Order) และแบบการผลิตเพื่อเก็บเข้าคลัง (Make to Stock), แบบ Discrete , Repetitive, Assembly, Batch และ Job Shop.

 

ระบบบัญชีเงินเดือน : Formula Payroll
ระบบบริหารงานเงินเดือนและพนักงาน FORMULA PAYROLL
• สำหรับใช้คำนวณเงินเดือน, ประกันสังคม, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้กับพนักงาน แบบอัตโนมัติ
• สามารถเปลี่ยนอัตราภาษีที่ใช้คำนวณได้ตลอดเวลา(ตามประกาศกรมสรรพากร)
• สามารถออกแบบฟอร์ม Payroll Slip เองได้
• ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนปี จำนวนเอกสาร, ติดตั้งไม่จำกัดครั้ง, ติดตั้งและใช้งานได้ง่ายดาย

 

ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Formula HRM
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน ได้ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้รูปแบบการแข่งขันดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ เปลี่ยนจากการแข่งขันด้วย

 

ระบบงานขายปลีกหน้าร้าน : Formula POS
เพื่อรองรับการขายปลีกต่างๆ ที่ต้องการความรวดเร็ว เช่น ร้านค้ามินิมาร์ท ( Mini Mart ),
ร้านจำหน่ายมือถือ ( Mobile Shop ),ร้านเสื้อผ้าและเครื่องสำอางค์ ( Boutique Shop ),
ร้าน (วีดีโอ ),ร้านขายยา( Pharmacy Shop ) ฯลฯ การขายหน้าร้านที่รวดเร็ว การใช้ Bar Code Scanner การควบคุมอุปกรณ์ต่อเชื่อม เช่น ลิ้นชัก ,อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด

 

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : Formula CRM
การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า (Customer Relation Management : CRM) คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างการใช้ระบบสารสนเทศ ใช้งานสลับข้ามหน้าที่กันได้ในองค์กร นั่น คือ การรวมเอาระบบอัตโนมัติหลาย อย่าง มาอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ไม่ว่า จะเป็นการขาย การตลาด และการบริการ ซึ่งลูกค้าสามารถได้รับการโต้ตอบจากคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้

 

ระบบ Formula SMS Alert
เป็น Solution ทางด้าน WAP / SMS Application Service ที่จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลในธุรกิจ ERP ไปสู่โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ประเภท PDA หรือ Pocket PC ทำให้คุณสามารถทำรายการธุรกิจที่สำคัญจากสถานที่นอกบริษัทได้

 

Crystal Online ระบบบัญชี Online แบบรายเดือน ต้นทุนต่ำ รายเดียวของไทยที่เป็นแบบ peer-to-peer ที่คุณไม่ต้องลงทุนด้านระบบ server ใดๆก็ได้ Low-cost Online The High-tech Efficiency Way

 

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ : Formula BI
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม BI (Business Intelligent) ให้ผู้บริหาร มีเครื่องมือทางธุรกิจ (Business Tool) ในการวิเคราะห์หลากหลายมุมมอง ได้เห็นภาพรวมต่าง ๆ ขององค์การ ได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น