Mobile& SMS

mForma
เป็นSolutionทางด้าน WAP/SMS ApplicationService ที่จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลในธุรกิจERPไปสู่โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ประเภทPDAหรือPocketPC ทำให้คุณสามารถ ทำรายการธุรกิจที่สำคัญจากสถานที่นอกบริษัทได้เช่นการเช็คยอดสินค้าคงคลังการเช็คเครดิต ข้อมูลประวัติลูกค้าและอื่นๆเพื่อให้คุณสามารถปิดการขาย หรือตอบสนองการบริการได้อย่างถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ว ด้วย MobileService ที่จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร ประกอบด้วย

 • Mobile Sales
  ผู้ช่วยของงานขายที่ช่วยให้พนักงานขาย เพิ่มประสิทธิภาพในการขายและเพิ่ม
  ความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้มากขึ้นโดยพนักงานขายสามารถที่จะaccess ข้อมูล
  สินค้าและข้อมูลลูกค้า ได้ทุกเวลาจากฐานข้อมูลในบริษัท สามารถออก
  QuotationและPricelist ให้กับลูกค้าหรือคู่ค้า ได้โดยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
 • Mobile Supply Chain
  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้
  บริการให้กับคู่ค้า
 • Mobile Executive
  ให้ความสะดวกแก่ผู้บริหารในเชื่อมโยงอุปกรณ์มือถือกับข้อมูลสำคัญๆ ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ
  และช่วยในการตัดสินใจได้อย่างฉับไว รวมทั้งสามารถเรียกดูข้อมูล ในด้านการขายทั้งหมด ได้จากโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว