MRP & Job Cost

FORMA MRP
FORMA MRP ระบบที่ช่วยวางแผนทางด้านการผลิตการจัดการวัตถุดิบและเครื่องจักร ซึ่งช่วยให้ ผู้ผลิต(Manufacturer) สามารถบริหารปริมาณสินค้าคงคลังและมี การใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถคำนวณราคาต้นทุน ในการผลิตที่ แท้จริงได้อีกด้วย  MRP สามารถทำงานแยกอิสระ หรือเชื่อมโยงกับ Accounting Financial ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้กับอุตสาหกรรมในหลายประเภท ทั้งแบบการผลิตตามสั่ง (Make to Order) และแบบการผลิตเพื่อเก็บเข้าคลัง (Make to Stock), แบบ Discrete , Repetitive, Assembly, Batch และ Job Shop

FORMULAR MRP
Program MRP (Manufacturing Requirement Planning: MRP software) ระบบที่ช่วยวางแผนทางด้านการผลิตการจัดการวัตถุดิบและเครื่องจักร ซึ่งช่วยให้ ผู้ผลิต(Manufacturer) สามารถบริหารปริมาณสินค้าคงคลังและมี การใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ ประกอบการสามารถคำนวณราคาต้นทุน ในการผลิตที่แท้จริงได้อีกด้วย Program MRP สามารถทำงานแยกอิสระ หรือเชื่อมโยงกับ Program Accounting Financial ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้กับอุตสาหกรรมในหลายประเภท ทั้งแบบการผลิตตามสั่ง (Make to Order) และแบบการผลิตเพื่อเก็บเข้าคลัง (Make to Stock), แบบ Discrete , Repetitive, Assembly, Batch และ Job Shop.

AutoFlight MRP
ทำไมจึงต้องใช้ AutoFlight Smart MRP ?

เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและการบริหารงาน
เพื่อทราบถึงต้นทุนการผลิตที่แท้จริงอันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร
เพื่อให้ทราบว่าการผลิตสินค้าอะไรก่อให้ เกิดกำไรมากที่สุดหรือผลิตแล้วไม่คุ้มทุน
เพื่อทราบความคืบหน้าในการผลิตที่ยากต่อการตรวจสอบและครอบคลุม
เพื่อลดความสูญเสียในการผลิต
เพื่อลดข้อผิดพลาดจากระบบเอกสารที่กระจัดกระจายภายในโรงงาน
ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง
ช่วยในการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ฝ่ายผลิต รองรับการผลิตที่หลากหลายทั้งแบบ Make to Order และ Make to Stock
– ทราบถึงความคืบหน้าในการผลิตตั้งแต่การ เปิดใบสั่งผลิต ตลอดจน ปิดการผลิต
– รองรับการกำหนดสูตรการผลิตสินค้า(BOM)ได้หลายระดับ
– ควบคุมประสิทธิภาพการผลิต เช่น รายงาน ใบสั่งผลิตที่ยังไม่ปิดการผลิต, รายงานเปรียบเทียบ จำนวนตามสูตรและใช้จริงของแต่ละJob, รายงานผลการผลิตประจำวัน, รายงานของดี-ของเสีย
– กำหนดตารางเวลาทำงานของโรงงานได้
– กำหนดวันหยุดของโรงงานได้
-สามารถเปลี่ยนแปลงสูตรการผลิตได้ที่หน้าใบสั่งผลิตโดยไม่กระทบต่อฐานข้อมูลสูตรการผลิตฝ่ายบริหารคลังสินค้า รองรับการเบิกวัตถุดิบแบบ partial
-สามารถประมาณการการใช้วัตถุดิบได้กรณีที่วัตถุมีไม่เพียงพอจะได้ทำการสั่งซื้อของได้ทันเวลา
– รองรับการรับสินค้าแบบ partial กรณีที่สั่งผลิตเป็น Lot ใหญ่ เพื่อให้ทันต่อการขาย
– สามารถทราบยอด stock คงเหลือได้ทันทีเมื่อมีการบันทึกเอกสารยอดคงคลังแบบ RealTime ทุกส่วนสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ในทันที
– สามารถเชื่อมต่อข้อมูลต้นทุนเข้าสู่ระบบบัญชีได้อย่างสมบูรณ์
– สามารถทราบถึงสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือตามคลังต่าง ๆ
– สามารถกำหนดสิทธิ์การมองเห็นต้นทุนของแต่ละเอกสารได้

ฝ่ายบัญชีต้นทุน สามารถวิเคราะห์ต้นทุนต่อ Job ได้ทันที่ที่มีการเบิกสินค้าไปผลิต
– สามารถเปรียบเทียบต้นทุนตามสูตรการผลิตและต้นทุนจริง ของแต่ละ Job ได้
– สามารถบันทึกต้นทุนส่วนเพิ่มต่างๆเช่น ค่าโสหุ้ย , ค่าแรง หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การผลิต เพื่อนำมาคำนวณต้นทุนการผลิตของแต่ละ Job ได้
– เมื่อทำการผลิต สามารถดูต้นวัตถุดิบต่อ Job ได้ทันที
– สามารถทราบถึงกำไร-ขาดทุน(เบื้องต้น)ของแต่ละ Sale Order ได้>