Payroll & HRM

FORMA HR
FORMA HR โปรแกรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นโปรแกรมที่ช่วยบริหารจัดการด้านโครงสร้างขององค์กร เกี่ยวกับการวางแผนการทำงานของคนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะงาน การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ การจัดระบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ การสร้างมาตรฐานการวัดผลการทำงาน การพัฒนาตนเองของพนักงาน ฯลฯ โดยสามารถจัดโครงสร้างและแสดงแผนผังของบริษัท สามารถเก็บประวัติของพนักงานได้โดยละเอียด และบันทึกรายการเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานได้

FORMA PAYROLL โปรแกรมระบบเงินเดือน เพื่อช่วยในการจัดการเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือนพนักงาน คิดคำนวณภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ในองค์การตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยนำเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารงาน ให้มีความถูกต้องแม่นยำ ความรวดเร็ว โดยสามารถแบ่งรูปแบบองค์กรเป็นสาขา /โครงการ/แผนงาน/แผนก/ฝ่าย และแบ่งตำแหน่งงาน หรือระดับพนักงานได้สามารถกำหนดเงินได้ เงินหัก และรหัสประเภท OT ได้ไม่จำกัด โดยสามารถ ระบุได้ว่ารายได้นั้นๆ นำไปรวมเพื่อคิดภาษี ประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รองรับการคิดคำนวณภาษีแบบเหมาจ่ายทุกประเภท เพื่อนำส่ง ภงด.3 และการคำนวณค่าแรงเป็น JOB COST สามารถพิมพ์รายงานส่งหน่วยงานราชการ และรายงานที่ใช้งานในบริษัทด้วย

ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการนำระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ เพื่อรองรับการจัดการบุคลากรในองค์กร รวมถึงสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร ดังนั้นทางบริษัทฯจึงได้พัฒนา ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ “Wealth HRM” มาช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
Wealth HRM ประกอบด้วย 7 ระบบ

Organization Chart System    ระบบโครงสร้างองค์กร
Personnel System        ระบบพนักงาน
Time Attendance System        ระบบการลงเวลาทำงาน
Welfare System            ระบบสวัสดิการ
Training System            ระบบการฝึกอบรม
Payroll System            ระบบเงินเดือน
Security System            ระบบรักษาความปลอดภัย

– รองรับการแบ่งพนักงานสาขา , ฝ่าย , แผนก , โครงการ , แผนงาน ได้และไม่จำกัดจำนวน
– รองรับองค์กรที่พนักงาน 1 ท่านมีมากกว่า 1 ตำแหน่ง
– โอนเข้าบัญชีธนาคารหรือบัญชีสหกรณ์ สามารถระบุธนาคารและเลขที่บัญชีเพื่อนำส่งให้ธนาคารได้
– มีรายงานที่สามารถพิมพ์ส่งได้ เช่น รายงานการกรอกแบบ ภ.ง.ด 91, หนังสือรับรองการหักเงินสมกองทุนประจำปี , หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ , แบบ ภ.ง.ด. 1-1ก ฯลฯ