Payroll & HRM

Payroll & HRM, Payroll,HRM

FORMA HR โปรแกรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นโปรแกรมที่ช่วยบริหารจัดการด้านโครงสร้างขององค์กร เกี่ยวกับการวางแผนการทำงานของคนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะงาน การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ การจัดระบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ การสร้างมาตรฐานการวัดผลการทำงาน การพัฒนาตนเองของพนักงาน ฯลฯ โดยสามารถจัดโครงสร้างและแสดงแผนผังของบริษัท สามารถเก็บประวัติของพนักงานได้โดยละเอียด และบันทึกรายการเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานได้

FORMA PAYROLL โปรแกรมระบบเงินเดือน เพื่อช่วยในการจัดการเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือนพนักงาน คิดคำนวณภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ในองค์การตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยนำเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารงาน ให้มีความถูกต้องแม่นยำ ความรวดเร็ว โดยสามารถแบ่งรูปแบบองค์กรเป็นสาขา /โครงการ/แผนงาน/แผนก/ฝ่าย และแบ่งตำแหน่งงาน หรือระดับพนักงานได้สามารถกำหนดเงินได้ เงินหัก และรหัสประเภท OT ได้ไม่จำกัด โดยสามารถ ระบุได้ว่ารายได้นั้นๆ นำไปรวมเพื่อคิดภาษี ประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รองรับการคิดคำนวณภาษีแบบเหมาจ่ายทุกประเภท เพื่อนำส่ง ภงด.3 และการคำนวณค่าแรงเป็น JOB COST สามารถพิมพ์รายงานส่งหน่วยงานราชการ และรายงานที่ใช้งานในบริษัทด้วย

Wealth HRM ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการนำระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ เพื่อรองรับการจัดการบุคลากรในองค์กร รวมถึงสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร ดังนั้นทางบริษัทฯจึงได้พัฒนา ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ “Wealth HRM” มาช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
Wealth HRM ประกอบด้วย 7 ระบบ

 1. Organization Chart System ระบบโครงสร้างองค์กร
 2. Personnel System ระบบพนักงาน
 3. Time Attendance System ระบบการลงเวลาทำงาน
 4. Welfare System ระบบสวัสดิการ
 5. Training System ระบบการฝึกอบรม
 6. Payroll System ระบบเงินเดือน
 7. Security System ระบบรักษาความปลอดภัย

Wealth Payroll ระบบบัญชีเงินเดือน

 • รองรับการแบ่งพนักงานสาขา , ฝ่าย , แผนก , โครงการ , แผนงาน ได้และไม่จำกัดจำนวน
 • รองรับองค์กรที่พนักงาน 1 ท่านมีมากกว่า 1 ตำแหน่
 • โอนเข้าบัญชีธนาคารหรือบัญชีสหกรณ์ สามารถระบุธนาคารและเลขที่บัญชีเพื่อนำส่งให้ธนาคารได้
 • มีรายงานที่สามารถพิมพ์ส่งได้ เช่น รายงานการกรอกแบบ ภ.ง.ด 91, หนังสือรับรองการหักเงินสมกองทุนประจำปี , หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ , แบบ ภ.ง.ด. 1-1ก ฯลฯ

ระบบ Payroll

 • สำหรับใช้คำนวณเงินเดือน, ประกันสังคม, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้กับพนักงาน แบบอัตโนมัติ
 • สามารถเปลี่ยนอัตราภาษีที่ใช้คำนวณได้ตลอดเวลา(ตามประกาศกรมสรรพากร)
 • สามารถออกแบบฟอร์ม Payroll Slip เองได้
 • ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนปี จำนวนเอกสาร, ติดตั้งไม่จำกัดครั้ง, ติดตั้งและใช้งานได้ง่ายดาย

ระบบ Payroll เหมาะกับธุรกิจใด?

ระบบ Payroll เหมาะกับกิจการที่ต้องการบันทึกบัญชีเงินเดือนของพนักงานแต่ละตำแหน่ง แผนก หรือคนเป็นบัญชีที่แตกต่างๆกัน เพื่อใช้ข้อมูลในการบริหาร หรือติดตามต้นทุนแต่ละแผนก
ระบบ Payroll เหมาะกับกิจการที่ต้องบันทึกเงินเดือนพนักงานเป็นสินทรัพย์ เช่น ธุรกิจพัฒนา Software หรือธุรกิจที่มี R&D เช่น เงินเดือนโปรแกรมเมอร์ บันทึนเป็น ซอฟท์แวร์ระหว่างผลิต เป็นต้น
ระบบ Payroll เหมาะกับกิจการที่ต้องการลดขั้นตอนการทำเงินเดือน ให้รวดเร็ว และถูกต้องขึ้น พร้อมออกสลิปเงินเดือนให้พนักงานได้ทันที