PROFILE

คณะที่ปรึกษา Crystal Software Group ประกอบด้วย
ประธานกรรมการบริหาร : นายสมควร วานิชสัมพันธ์
บริษัทในกลุ่ม Crystal SoftwareGroup ประกอบด้วย
-> บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน)
-> บริษัท คริสตอลฟอร์มูล่า จำกัด
-> บริษัท คริสตอลอินเทลลิเจนท์ จำกัด
-> บริษัท คริสตอลออนไลน์ จำกัด
-> บริษัท ออโต้ไฟลท์ จำกัด

Crystal Software Group เป็นกลุ่มบริษัทผู้นำ ผู้ผลิต ซอฟท์แวร์ระบบบัญชี และการบริหารที่มี Market Share มากที่สุดในประเทศ ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Native Windows โดยติดตั้งซอฟท์แวร์ ให้กับบริษัทชั้นนำ ไปแล้วมากมาย ทั้งรุ่น Stand Alone, LAN, Client /Server และในปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุค SOA (service Oriented Architecture) ด้วย Crystal Online Solution นวัตกรรมใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ขยายการทำงานให้ไร้ขีดจำกัด ทำงานได้ทุกสถานที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับยุค mobile อย่างแท้จริง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่โดดเด่น มีความสามารถสูง จนกล้าเปรียบเทียบกับซอฟท์แวร์ต่างประเทศคือ FORMA ERP และ FORMULA ERP ซึ่งประกอบด้วย ส่วนงาน Trading และการผลิต อาทิ ระบบการผลิต , ระบบบัญชี SUPER GL, ระบบงานขายและวิเคราะห์การขาย SO , ระบบบริหารสินค้าคงคลัง IC, ระบบลูกหนี้ AR, ระบบจัดซื้อ PO, ระบบเจ้าหนี้ AP, ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร CQ และระบบสินทรัพย์ถาวร FA เป็นระบบบัญชีที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่เป็นนักบัญชีอย่างแท้จริง ถูกต้องตามหลักภาษี และสรรพากรไทย มีความยืดหยุ่น คล่องตัวสูง เรียนรู้ง่าย และสามารถใช้งานได้จริง จนยากที่ซอฟท์แวร์ตัวใดๆ จะเทียบได้ ไม่ว่าจะเป็นซอฟท์แวร์ภายใน หรือต่างประเทศ ที่ระดับราคาใดๆ

สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Enterprise) มีผลิตภัณฑ์ในชุด FORMA ERP (Enterprise Resource Planning) ประกอบด้วย FORMA TRD (Trading) ซึ่งสามารถต่อขยายไปจนถึงระบบบริหารการผลิต FORMA MRP ( Material Requirement Planning) อันเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนของโครงสร้าง การบริหารงาน และมีลักษณะการดำเนินธุรกิจในสไตล์เอเชีย แต่ได้มาตรฐานสากล FORMA ERP ทำงานด้วยเทคโนโลยี Client/Server และสามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Windows 2000 และ LINUX ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแบบ Open Source ที่กำลังได้รับการยอมรับแพร่หลายไปทั่วโลก ด้วยงบประมาณการลงทุนด้าน Hardware และ Database ที่ต่ำกว่า 5-10 เท่า เมื่อเทียบกับการลงทุนในระบบ Client/Server ในอดีต ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ UNIX หรือ Proprietary OS ของ Hardware Vendor ค่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณงานที่ขนาดเท่าๆ กันโดย FORMA ERP บนระบบปฏิบัติการ LINUX ทำงานบนเครื่อง PC Intel base platform สามารถรองรับปริมาณงานในระดับมากกว่า 1 ล้านTransactions เป็นระบบที่ชัดเจนเรียบง่ายและลดขั้นตอนอย่างถึงที่สุด ทั้งยังถูกต้องตรงตามหลักการบัญชี และภาษีอากร

นอกจากนั้นยังสามารถ Implement ง่าย ใช้งานง่าย ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้าน IT รวมทั้งการรับ Customize และ Modify เพิ่มเติม โดยทีมงานของผู้ผลิตเองอย่างรวดเร็วและถูกใจ จึงได้รับความไว้วางใจจาก หลายองค์กรทั้งองค์กรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และองค์กรเอกชน FORMULA ERP และ FORMA ERP ได้รับการออกแบบ ตามหลัก Software Engineering โดยผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษามาโดยตรง และออกแบบฐานข้อมูลตามหลัก E-R Model ( James Martin) และ Relational Model (CJ.DATE) ซอฟท์แวร์ของบริษัทจึงมีโครงสร้างที่ทันสมัย ยืดหยุ่นดูแลบำรุงรักษาง่าย แสดงให้เห็นว่าบริษัทเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ
นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่มีการซื้อบริการบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ (Maintenance Agreement) จากบริษัทก็จะมีการบริการที่เน้นเฉพาะเจาะจงนอกเหนือจากบริการพื้นฐาน และจากการสำรวจความพอใจของลูกค้าปรากฏว่า ลูกค้าที่ซื้อบริการบำรุงรักษาซอพท์แวร์ (MA) มีความพึงพอใจสูงถึงสูงมาก ซึ่งเป็นบริการพิเศษที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ การบริการดูแลเพิ่มเป็นพิเศษ ขณะนี้บริษัทได้เปิดสายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมระบบต่างๆ ที่ เชื่อมโยงกับระบบงานธุรกิจหลักเพิ่มเติม เพื่อมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำการผลิตซอฟท์แวร์ ด้านธุรกิจของไทยที่มีคุณภาพและทดแทนซอฟท์แวร์ต่างประเทศที่มีราคาแพงแต่กลับใช้งานยุ่งยาก หรือไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งบริษัทได้นำเทคโนโลยีด้าน Internet มาผนวกกับ ซอฟท์แวร์ในเครือ ด้วย Crystal Online Solution เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเติบโตคู่ไปกับโลกธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างแท้จริง

History Crystal Software Group = 100% Thai Nationality
1991 … Established Crystal Software Engineer
1992 … Established Crystal Software Package
1993 … Launched Formula DOS
1997 … Launched Formula Windows
1998 … Established Autoflight , Easywin
1999 … Established CrystalSoft.
1999 … Launched Formula EMS
2000 … Established Crystal Formula
2001 … Launched Formula PMS ,Formula MRP
2002 … Renamed Formula EMS to Forma ERP
2004 … Launched DAccount
2006 … Launched Wealth ERP
2006 … Launched Crystal Online solution
2007 … Launched Formula SmartBiz ( free download)
2007 … Launched FORMA on multi DBMS ,multi Platform
2009 … Launched Formula MRP Food and Chemical
2010 … Sign MOU with Bank of Thailand (BOT) for National Payment Message Standard ( ISO 20022)
2010 … Launched Formula BOQ/CM ,AutoFlight BOQ /CM
2011 … Launched Avatar , FEAT
2012 … Launched Formula Winning
2015 … Launched Crystal Private Cloud Server solution
2016 … Launched Smartbiz DBD Connect (free download)
2016 … Won prize “นวัตกรรมเชื่อมโยงระบบบัญชีกับระบบการนำส่งงบการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์
( DBD e- filing ) from Department of Business Development
2017 … Launched e-Accounting for SMEs ( free download )
2018 … Launched Crystal POS
2018 … Launched Smartbiz Robot ( free download)
2019 … Launched Forma and Formula Hybrid Cloud