PromptBIZ ตอบโจทย์ธุรกรรมการค้า แบบดิจิทัล ครบวงจร

  • 0

PromptBIZ ตอบโจทย์ธุรกรรมการค้า แบบดิจิทัล ครบวงจร


  • ลดต้นทุนในการจัดเตรียมเอกสาร
  • ลดภาระและข้อผิดพลาดในการตรวจสอบหรือติดตามเอกสาร
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • ผู้ชำระ (Buyer) และผู้รับชำระเงิน (Seller) สามารถชําระเงิน/รับชำระเงินได้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
  • เชื่อมโยงเอกสารทางการค้ากับการชำระเงินครบวงจร พร้อมทั้งนำส่งภาษีได้อัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://krungthai.com/th/corporate/cash-management/collection-service/608